Till navigation Till innehåll

Redovisning och uppföljning

Regionerna redovisar årligen till Kulturrådet hur de fördelat de statliga medlen, liksom den verksamhet som bedrivits under föregående år. Redovisningen styrs av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen.

Kvantitativ och kvalitativ uppföljning

Regionerna är ansvariga för redovisningen till Kulturrådet och för att samla in och kvalitetssäkra uppgifter från de kulturverksamheter som tilldelats statliga medel.

Den årliga kvantitativa redovisningen sker i Kulturdatabasen som sedan 2018 drivs av Myndigheten för Kulturanalys.

Den årliga kvalitativa uppföljningen består av verksamheternas årsredovisningar och verksamhetsberättelser/liknande samt kompletteringar vid behov. Kulturrådet kan också besluta om så kallade separata uppgiftsinsamlingar som beskrivs närmare i riktlinjerna för uppföljning.

Kulturrådet följer upp

I samråd med regionerna och Samverkansrådet arbetar Kulturrådet kontinuerligt för att utveckla uppföljningen.

Utifrån regionernas redovisningar och separata uppgiftsinsamlingar sammanställer Kulturrådet nationella uppföljningsrapporter om kultursamverkansmodellen.

Riktlinjer för uppföljning

Mall för Områdesfördelning, dokumentförteckning och bekräftelse till Kulturrådet (mejlas till Kulturrådet senast 17 maj 2021, avseende 2020 års verksamhet)

Rapporter

Myndigheten för kulturanalys utvärderar

Myndigheten för Kulturanalys har ansvar för att utvärdera kultursamverkansmodellen och dess långsiktiga effekter.

Myndigheten för Kulturanalys

Läs mer

Om kultursamverkansmodellen

Bidragen inom kultursamverkansmodellen

Regionernas kulturplaner

+ + +