Berättande samlingar med människan i centrum. Foto: Sörmlands Museum.Berättande samlingar med människan i centrum. Foto: Sörmlands Museum.Berättande samlingar med människan i centrum. Foto: Sörmlands Museum.

Berättande samlingar med människan i centrum. Foto: Sörmlands Museum.

Om kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive län. Modellen började införas 2011 och har av regeringen beskrivits som en av de största kulturpolitiska reformerna.    

Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från nationella kulturpolitiska mål: att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

De statliga medel som ingår i modellen uppgår till knappt 1,3 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 19 procent av hela kulturbudgeten. Tidigare avgjorde regeringen vilka regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd, och dessa fick var och en söka stöd från Kulturrådet. Modellen innebär istället att regionerna fördelar vissa statliga medel till regionala och lokala kulturverksamheter.

Regionernas fördelning ska främja en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och musikverksamhet; museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete; biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet; professionell bild- och formverksamhet; regional enskild arkivverksamhet; filmkulturell verksamhet; och främjande av hemslöjd. 

Kulturen närmare medborgarna 

Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och ökad frihet inom kulturområdet. Staten har dock ett fortsatt övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Modellen innebär att samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna och även det civila samhället och de professionella kulturskaparna ökar. Sedan 2013 är alla län utom Stockholms län med. 

Landstinget eller regionen ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare till professionell teater, dans- och musikverksamhet, museer, bibliotek och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och till främjande av hemslöjd. 

Regionala kulturplaner 

Inför fördelningen av medel ska landstingen ta fram en kulturplan som beskriver inriktningen på den regionala kulturverksamheten. Denna kulturplan arbetas fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet. 

Riksdagens uppföljning av kultursamverkansmodellen visar bland annat att införandet av modellen har bidragit till ökad dialog och vitalisering av det kulturpolitiska samtalet på regional och lokal nivå och gjort att kulturen har kommit högre på den politiska agendan.  

Kulturrådet ansvarar för den statliga länsvisa bidragsfördelningen. Styrelsen fattar beslut om bidrag kulturplanerna som underlag. De statliga medlen betalas ut i samlad form till landstinget som ansvarar för fördelningen till regionala kulturverksamheter. Kulturrådet ansvarar även för nationell uppföljning av medlen. 

Samverkansråd 

Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns ett samverkansråd inrättat vid Kulturrådet. Rådet samordnar de statliga perspektiven och värnar de nationella kulturpolitiska målen inom modellen. Det är regeringen som bestämmer vilka statliga myndigheter och nationella institutioner som ingår i samverkansrådet.