Betänkande om styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik.Betänkande om styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik.Betänkande om styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik.

Betänkande om styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik.

Utredning om funktionshinderspolitiken färdig

Regeringens särskilde utredare Martin Olauzon har lämnat över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till socialminister Lena Hallengren.

För att rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas krävs ett tydligt politiskt ansvar.

– Funktionshinderspolitiken måste bli en integrerad del av arbetet för mänskliga rättigheter, menar Martin Olauzon.

Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av rättigheter.

Läs betänkandet på regeringens webbplats