Till navigation Till innehåll
Den nya strategin bygger på sin föregångare, EU:s handikappstrategi 2010–2020.Den nya strategin bygger på sin föregångare, EU:s handikappstrategi 2010–2020.Den nya strategin bygger på sin föregångare, EU:s handikappstrategi 2010–2020.

Den nya strategin bygger på sin föregångare, EU:s handikappstrategi 2010–2020.

Ny EU-strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU har tagit fram en ny strategi inom tillgänglighetsområdet för perioden 2021–2030. Det är en plan för hur EU ska fortsätta arbeta för att skydda rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och genomföra FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Målen i strategin kan bara uppnås genom samordnade insatser på både nationell nivå och EU-nivå, med kraftfulla åtaganden från medlemsstaterna samt regionala och lokala myndigheter för att vidta de av kommissionen föreslagna åtgärderna.

Inom vissa områden delar EU och medlemsstaterna på ansvaret, t.ex. transport och den inre marknaden. Inom andra relevanta områden, som hälsa, utbildning och kultur, är det medlemsstaterna som bär huvudansvaret, medan EU har en stödjande roll.

I strategin konstateras bland annat att tillgängliga och inkluderande former av konst och kultur, idrott, fritidsaktiviteter, rekreation och turism är avgörande för att människor ska kunna delta fullt ut i samhället. De ökar välbefinnandet och ger alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, möjlighet att utveckla och använda hela sin potential.

EU-kommissionen vill bland annat främja och öka synligheten för konstverk av personer med funktionsnedsättning och strävar efter att göra kulturarv och konst tillgängliga för personer med funktionsnedsättning med stöd av EU-medel, däribland programmet Kreativa Europa.

EU-kommissionen kommer också att inleda en undersökning för att utvärdera genomförandet av artikel 30 i FN-konventionen och hjälpa medlemsstaterna med strategier för att öka deltagandet av och stödet till personer med funktionsnedsättning inom idrott, kultur och fritidsaktiviteter.

Läs mer

EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030

+ + +