Till navigation Till innehåll

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om Kreatörslånet. Läs mer om Kreatörslånet och hur du ansöker på Marginalen Banks webbplats.

Vilka är Marginalen Bank?

Marginalen Bank är en svensk bank med cirka 300 000 privat- och företagskunder och cirka 300 anställda som brinner för entreprenörskap och företagande. Marginalen Bank står under tillsyn av Finansinspektionen och är den enda svenska banken som är ISO-certifierad. Samtliga insättningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Varför lanserar Marginalen Bank ett låneerbjudande riktat till företag inom KKN?

Låneerbjudandet mot KKN är en del av Marginalen Banks långsiktiga satsning på att hjälpa företag att få tillgång till finansiering. CCS-garantin är bankens fjärde program från EIF. Studier från bland annat Tillväxtverket visar att företagare inom KKN ser bristen på finansiering som ett betydande hinder för tillväxt och internationalisering. Detta är bakgrunden till att EU, genom EIF, inrättat lånegarantin inom programmet Kreativa Europa. Garantin har redan implementerats i flera andra europeiska länder.

Vad är EIF?

EIF är en multilateral utvecklingsbank som ägs av European Investment Bank EIB, EU och 24 europeiska banker. De tillhandahåller bland annat olika typer av garantiprogram som syftar till att underlätta för företag att få finansiering som i förlängningen kan skapa fler arbetstillfällen inom EU.

Vilken relation har Marginalen Bank till EIF?

Marginalen Bank har arbetat aktivt sedan sommaren 2017 med att etablera ett samarbete med EIF riktat mot små och medelstora företag. Marginalen Bank har i dag fyra program från EIF. I december 2017 fick Marginalen Bank en lånefacilitet speciellt för utlåning mot SME (EIF:s program EREM CBSI). Strax innan årsskiftet 2019 fick Marginalen Bank som första och hitintills enda svenska bank en mikrogaranti för att bygga upp en portfölj om 250 mkr. Under senvåren 2019 beviljades Marginalen Bank två nya garantiprogram, ett för KKN och ett för större företagslån.

Vad är syftet med CCS-garantin?

Garantin syftar till att underlätta tillgången till finansiering för kommersiella företag och företagare inom KKN där Kreatörslånet kan leda till förbättrade möjligheter till tillväxt och jobbskapande. Garantin minskar kraven på säkerhet för kunden eftersom EIF garanterar 70 procent av lånebeloppet.

När kan jag ansöka om ett lån kopplat till garantin?

Det finns inga fasta ansökningstider, Kreatörslånet kan sökas löpande på marginalen.se.

När öppnar möjligheten att ansöka?

Ansökan öppnas den 3 oktober 2019.

Hur kommer en låneansökan att gå till?

Ansökan görs digitalt och signeras med Bank-ID på Marginalen.se. Därefter sker en sedvanlig kreditprövning. Information som kommer att tas in är bland annat personuppgifter och uppgifter om bolaget. Exempel på sådana uppgifter är resultat- och balansräkning från företagets redovisning. Dessutom ska syftet med lånet och varför man anser sig omfattas av erbjudandet motiveras i låneansökan.

Kommer alla som ansöker att få ett lån?

Nej, Marginalen Bank gör en självständig kreditbedömning där bland annat återbetalningsförmågan prövas.

Vad bedömer Marginalen Bank?

Marginalen Bank prövar företagets finansiella återbetalningsförmåga, dessutom sker vissa kontroller av ägarna. I ansökan kommer vi exempelvis be dig att bifoga rapporter från redovisningen som balans- och resultaträkning. Detta innebär att den konstnärliga verksamheten inte bedöms.

Vad är personlig borgen?

Att gå i personlig borgen innebär att en eller flera personer i företaget åtar sig rollen som borgensmän. Om företaget inte skulle klara av att betala tillbaka lånet blir borgensmännen personligt betalningsansvariga för lånet. På så vis kan Marginalen Bank försäkra sig om att få tillbaka pengarna, även om företaget går i konkurs. Tack vare garantin kommer den personliga borgen att vara begränsad.

Vad är en företagsinteckning?

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som säkerhet för till exempel ett lån.

En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden. Tanken är att företagarens rörelseegendom ska kunna användas som kreditsäkerhet utan att han eller hon för den skull behöver avstå från att förfoga över den. Företagsinteckningen registreras hos Bolagsverket. Mer information om företagsinteckningar finns att läsa på Bolagsverkets webbplats.

I vilka fall kommer Marginalen Bank att kräva en företagsinteckning?

Detta kommer i normalfallet att göras för lån över 500 000 kronor.

Vad kommer räntan på lånen att vara?

Räntan på Kreatörslånet kommer att sättas individuellt. Årsränta är från 4,15 procent. I jämförelse med exempelvis ett bolån finns således skillnader som beror på kreditrisken för banken.

Kan jag betala tillbaka lånet i förtid?

Ja, det är möjligt.

Kan jag kombinera Kreatörslånet med olika stöd?

Ja, eventuella ekonomiska stöd går att kombinera med Kreatörslånet.

Vilka krav kommer att ställas?

Generella krav
  • Bolagsformer: aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag
  • Svenskt personnummer för firmatecknaren som ansöker om lånet
  • Kund uppfyller de krav som EIF och Marginalen Bank ställer
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Bank-ID för signering av ansökan
Lånevillkor
  • Månatlig räntebetalning och amortering via autogiro
  • Rörlig ränta (individuell prissättning)
  • Löptid mellan 2 och 5 år
  • Uppläggningsavgift: från 1 % av ursprungligt lånebelopp

Hur lång tid tar det att få beslut om en låneansökan?

Marginalen Bank har som ambition att kunna återkomma med ett beslut inom ett par bankdagar.

När får jag mitt lån utbetalt?

Ett Kreatörslån betalas i normalfallet ut inom ett par bankdagar efter att Marginalen Bank mottagit ett underskrivet skuldebrev.

Kan jag som företagare inom KKN även ansöka om Marginalen Banks andra småföretagarlån: Uppstartslånet och Lilla företagslånet?

Ja, Marginalen Banks småföretagarlån passar för dig som vill låna maximalt 250 000 kronor. Lilla företagslånet kan sökas online.

Uppstartslånet riktar sig till dig som är nystartad företagare. För detta lån samarbetar Marginalen Bank med NyföretagarCentrum. Innan en ansökan är möjlig krävs att du genomgått rådgivning från NyföretagarCentrum. Rådgivning är kostnadsfri och erbjuds på över 200 orter i Sverige. Mer information om rådgivning finns att läsa på NyföretagarCentrums webbplats. 

Vad är Nyföretagarcentrum?

NyföretagarCentrum är Sveriges största rådgivningsorganisation mot nya företagare med kontor på 200 orter i Sverige. Varje år håller de i ca 15 000-20 000 rådgivningsmöten som i sin tur leder till ca 7 000 företagsstarter (~10 % av alla företag som startas i Sverige).