Till navigation Till innehåll
Social sammanhållning med hjälp av kulturSocial sammanhållning med hjälp av kulturSocial sammanhållning med hjälp av kultur

Social sammanhållning med hjälp av kultur

Ny OMC-rapport om hur kultur kan bidra till social sammanhållning

Under en tvåårsperiod har experter från 24 europeiska länder deltagit i en OMC-grupp, Open Method of Coordination, med uppdraget att titta på hur kulturen bidrar till social sammanhållning.

Rapporten ramar in frågan om kultur och social inkludering och sammanhållning, och innehåller rekommendationer för beslutsfattare och kulturorganisationer där tvärsektoriellt samarbete har haft särskild prioritering. OMC-gruppen sammanfattar att konst och kulturaktörer som egen aktör inte kan själv lösa social inkludering, men i partnerskap med aktörer inom andra sektorer och med respekt för konsten och kulturens inneboende värde, kan kulturen bidra till att motverka utanförskap och samtida utmaningar gällande fattigdom och marginalisering.

Rapporten riktar sig till beslutsfattare och kulturorganisationer på lokal, nationell, regional och EU-nivå.

Bakgrund

Rapporten har arbetats fram utifrån de utmaningar som EU ställs inför när det gäller social inkludering och sammanhållning, mänskliga rättigheter, mångfald och interkulturell dialog.

Fattigdom, segregering, polarisering, en åldrande befolkning och skillnader i levnadsförhållanden mellan stad och landsbygd är några av de akuta utmaningar som identifierats.

Denna rapport syftar till att visa den viktiga roll som kultur kan spela, i samarbete med andra sektorer, när det gäller att möta dessa utmaningar och hur aktörer kan vara bättre rustade för att främja detta.

Det huvudsakliga syftet med rapporten är att lyfta fram kulturens betydelse för att underlätta social inkludering. I rapporten nämns exempel och konkreta initiativ som inspiration för fortsatt arbete.

Allmänna rekommendationer

OMC-gruppen betonar vikten för beslutsfattare att uppmärksamma och främja kulturens roll för social inkludering. Nedan listas några av gruppens förslag och rekommendationer:

 • Sektorsöverskridande program och långsiktiga ramverk för initiativ som drivs av aktörerna själva, kommer underifrån ”bottom-up”.
 • Tillgång till finansiering, inte minst när det gäller mindre projekt och att möjliggöra experiment.
 • Ytterligare kunskapsproduktion och kunskapsutbyte om kulturens roll för social integrering.
 • Interna strukturer bör återspegla mångfald i organisationen och involvera relevanta aktörer i planering, utvärdering och i beslutsprocesser för bidragsgivning, exempelvis bedömning av ansökningar.
 • Förstå den roll som kulturaktörer kan spela, till exempel genom partnerskap med intressenter på lokal och regional nivå.
 • Kunskapsutbyte med andra sektorer och att alla aktörer på alla nivåer närmar sig sina motsvarigheter.  

Förutom dessa allmänna rekommendationer ger OMC-gruppen flera specifika rekommendationer uppdelat inom följande områden:

 • Strategi med människan i centrum–kultur för, med och av personer som riskerar utestängning.
 • Partnercentrerad strategi I–kultur och hälsa.
 • Partnercentrerad strategi II–kultur och utbildning.
 • Platscentrerad strategi–stad och landsbygd.
 • Exempel på strategi från kultursektorn–kulturarv.

Läs mer om OMC-gruppens analys och rekommendationer i rapporten From Social Inclusion to Social Cohesion – The Role of Culture Policy

 

+ + +