Till navigation Till innehåll
Bild på EU:s logga.Bild på EU:s logga.Bild på EU:s logga.

Pilotprojekt för att stärka mediefrihet och undersökande journalistik

EU-kommissionen presenterar en utlysning med tre olika insatser för att stärka press- och mediefriheten samt stötta undersökande journalistik. Pilotprojekten avser en projektperiod på ett år och sista ansökningsdag är 27 september.

1. Pilotprojekt för att skydda press- och mediefrihet

I ljuset av de ökande hot mot yttrande- och pressfrihet som förekommit de senaste åren utlyser EU-kommissionen stöd till organisationer som skyddar och arbetar för journalisters frihet. Stödet omfattar en budget på 1,5 miljoner euro och kommer att fördelas till ett konsortium av flera organisationer.

Ansökan ska innehålla följande delar:

a) Skapandet av en europeisk skyddsmekanism för mediefrihet och journalisters säkerhet.

Sökanden ska beskriva hur skyddsmekanismen ska fungera, storlek och omfattning samt vilka partners de ska samarbeta med.

b) Juridiskt och praktiskt stöd till journalister och medieutövare under hot

Sökanden ska beskriva vilka resurser som krävs, praktiskt tillvägagångssätt (t ex i form av fristad eller ekonomiskt stöd) samt hur många personer som kan omfattas av stödet.

c) Stödinsatser till de platser där journalister utsätts för hot

Projektet ska omfatta flera stödinsatser till platser inom EU och dess kandidatländer där den journalistiska friheten hotas. Ansökan ska innehålla en lista över vilka aktiviteter som planeras och hur de ska organiseras. Projektet ska också kunna snabbt kunna organisera ytterligare insatser om behov uppstår. Ansökan ska beskriva vilken typ av samarbete som planeras, och vilka tänkbara partners som finns.

d) Uppföljning av läget för mediefriheten i EU:s medlems- och kandidatländer

Projektet ska bevaka mediefriheten I EU:s medlems- och kandidatländer och sammanställa hot och kränkningar av den journalistiska friheten. Denna aktivitet ska bygga vidare på erfarenheter från projektet Mapping Media Freedom (MappingMediaFreedom.org). Sökanden ska beskriva vilken metod de avser att använda för att systematiskt sammanställa, kvalitetssäkra och publicera information om hot och kränkningar av mediefrihet inom EU och EU:s kandidatländer.

e) Kampanjer för att öka medvetenhet om mediefrihet och journalisters säkerhet.

Sökanden ska beskriva vilken typ av och antal kampanjer som planeras för att öka medvetenheten om dessa frågor.

f) Kommunikation och spridning av kunskap

Kommunikation och kunskapsdelning är centralt inom projektet och sökanden ska beskriva planerade aktiviteter (konferenser, publikationer, hemsidor, sociala medie-insatser etc), resurser samt önskat utfall för respektive aktivitet.

g) Uppföljning och utvärdering

Alla aktiviteter inom projektet ska följas upp och utvärderas utifrån dess effektivitet och uppnått resultat. En separat utvärderingsrapport ska lämnas in I slutet av projektet.

2. Gränsöverskridande fond för undersökande journalistik

Stöd till undersökande journalistik som involverar journalister från minst två av de länder som deltar. På detta sätt stärker man den europeiska mediasfären och lyfter frågor av gemensamt intresse för flera medlemsländer. Denna insats bygger vidare på projektet ”European research grant for journalistic investigation, #IJ4EU’ Project”. Insatsen innebär finansiering av ett konsortium av flera organisationer, med en total budget på 1,4 miljoner euro.

3. Pilotprojekt: Stöd till undersökande journalistik och mediefrihet inom EU

Projekt som får stöd inom denna insats förväntas genomföra en rad stödaktiviteter, för att stötta självständig, kollaborativ journalistik och mediefrihet inom de europeiska medlemsstaterna. Insatsen handlar också om att höja medvetenheten om vikten av mediefrihet, kvalitet och etisk journalistik för demokrati. Avsikten är att bevilja 3-5 ansökningar, med en total budget på 1,275 miljoner euro.

Sista ansökningsdag: 27 september
Projektperiod: 12 månader
Total budget: 4,175 miljoner euro 
Finansieringsgrad: 90%

Läs mer om utlysningen här.