Till navigation Till innehåll
Bild på EU:s logga.Bild på EU:s logga.Bild på EU:s logga.

Stöd för samarbeten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik

Europeiska kommissionen har publicerat en ny utlysning om stöd inom det sektorsövergripande programområdet i Kreativa Europa. Sista ansökningsdag var den 14 maj 2020.

Syftet med stödet är att stödja innovativa projekt där aktörer inom kultur och audiovisuella medier samarbetar och skapar eller distribuerar kulturellt och kreativt innehåll med hjälp av digital teknik, exempelvis virtual reality. Stödet ger möjlighet att testa nya sektorsövergripande sätt att distribuera, tillgängliggöra och finansiera kultur. Projekt som utforskar nya och sektorsövergripande metoder när det gäller finansiering, spridning och kommersialisering av kreativa och konstnärliga verk kan ges stöd.

Vad kan vi söka stöd för?

Projektet ska samla olika typer av kompetens inom olika delsektorer inom de kulturella och kreativa sektorerna för sektorsövergripande samarbete. Projektet måste innehålla aspekter gällande audiovisuella medier och ny teknologi och implementeras i minst en av följande delsektorer: utgivningsverksamhet, museer, scenkonst och/eller kulturarv.

Fokus för projekten ska vara att:

 • Tillämpa ett problemlösande tillvägagångssätt där utmaningar för de kulturella och kreativa sektorerna adresseras
 • Publiken och användarupplevelsen/publikupplevelsen är betydelsefulla för problemformuleringen
 • Teknologi är en möjliggörare för att adressera problemen, men inte ett mål i sig
 • Utforska innovativa sätt att skapa, distribuera och marknadsföra kulturellt och kreativt innehåll

Minsta bidragssumma att söka är 300 000 euro. Bidraget från EU kan utgöra högst 60 procent av den totala projektbudgeten.

Det går att söka stöd för projekt som pågår i max 18 månader. Projektet kan starta tidigast den 1 januari 2021 och avslutas senast den 30 juni 2022.

Vem kan ansöka?

 • Icke vinstdrivande organisationer (privat eller offentlig)
 • Vinstdrivande företag (inkl. enskild firma)
 • Offentlig förvaltning på lokal, regional eller nationell nivå
 • Internationella organisationer
 • Universitet, utbildningsinstitutioner, forskningscentra

Enskilda individer kan inte ansöka.

Ansökan görs av ett konsortium bestående av minst tre organisationer baserade i minst tre olika länder. Ett projekt omfattar en projektledare och ytterligare minst två partnerorganisationer.

Beslutsprocessen och bedömningskriterier

Stödet administreras av programkontoret Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel. Ansökan skickas till EACEA som med hjälp av externa experter fattar beslut.

Ansökan bedöms utifrån de bedömningskriterier som finns formulerade. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering av sin ansökan. En ansökan kan högst få 100 poäng.

Bedömningskriterierna för utlysningen är följande:

 • Relevans och europeiskt mervärde (40 p)
 • Kvaliteten på innehåll och aktiviteter (20 p)
 • Effekter och spridning av projektets resultat (20 p)
 • Organiseringen av projektteamet och partnerskapet (20 p)

Vilka länder kan vi samarbeta med?

EU:s 28 medlemsstater, EFTA-länderna Island och Norge samt Tunisien, Nordmakedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Sista ansökningsdatum

Den 14 maj 2020 kl. 17.00.

Budget

Totalt 1 715 000 euro kommer att fördelas.

Kontakta gärna oss på Kreativa Europa Desk Sverige om du har frågor gällande utlysningen och ansökan.

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingar och all information om utlysningen finns under rubriken "Funding and Tenders" på Europeiska kommissionens webbplats 

Specifika anvisningar för ansökan hittar du också här