Till navigation Till innehåll
Bild för - Backstage_16x9_morkbla.jpgBild för - Backstage_16x9_morkbla.jpgBild för - Backstage_16x9_morkbla.jpg

Stöd till europeiska samarbetsprojekt i västra Balkanregionen

Förlängd ansökningsperiod till den 28 april 2020 och uppdaterat budgetformulär. Utlysningen finansieras av Europeiska kommissionens stöd till EU:s kandidatländer Pre-accession Assistance (IPA II) via Kreativa Europa.

Riktlinjer, mål och prioriteringar

Utlysningens övergripande mål är att främja kulturellt samarbete i och med västra Balkan.

Specifika mål

 • Öka det kulturella landsöverskridande samarbetet mellan EU:s medlemsstater och västra Balkanregionen.
 • Stärka konkurrenskraften för de kulturella och kreativa sektorerna i regionen.

För att uppnå målen prioriteras samarbeten som

 • Främjar de kulturella och kreativa näringarna att vara verksamma transnationellt och internationellt.
 • Främjar transnationell mobilitet för kreativa aktörer och cirkulation av kultur och konstnärliga verk.
 • Förbättrar den interkulturella dialogen mellan konstnärer, kulturaktörer och allmänheten.

Vem kan ansöka?

Berättigade deltagare och länder

Partnerskap bestående av minst 5 organisationer (projektägare och partners) från EU:s medlemsstater eller kandidatland från västra Balkan, se nedan.

Följande organisation kan ansöka

 • Organisationer eller föreningar som arbetar inom de kreativa och kulturella sektorerna.
 • Nationellt råd som arbetar med kulturella och kreativa näringar.
 • Offentlig verksamhet på lokal, regional eller statlig nivå och som arbetar med kulturella och kreativa näringar.

Organisationerna ska vara verksamma inom kultursektorn. Den audiovisuella sektorn är inte inkluderad i denna utlysning.

Projektägare och partners måste vara etablerade i

 • EU:s medlemsstater
 • Västra Balkans kandidatländer till EU: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien.

Samarbetet måste uppfylla minimumkraven

 • Minst två organisationer (projektägare och/eller partners) ska vara etablerade i minst två olika kandidatländer från västra Balkan.
 • Minst två organisationer (projektägare och/eller partners) ska vara etablerade i minst två olika EU-medlemsstater.

Projektägaren måste varit registrerad i minst två år på dagen för sista ansökningsdag. Privatpersoner kan inte ansöka om bidrag.

Om ni sökt stöd för europeiska samarbetsprojekt i den senaste utlysningen inom Kreativa Europa (EACEA 32/2019) är det inte möjligt att ansöka om stöd för samma projekt i denna utlysning.

Stödberättigade aktiviteter

Endast aktiviteter som syftar till att effektivt uppnå prioriteringarna och målen i denna utlysning är berättigade. Verksamheten kan omfatta alla kulturella och kreativa sektorer, med undantag för aktiviteter som endast berör de audiovisuella branscherna.  

 • Projektet måste starta mellan januari 2021 och 31 mars 2021.
 • Projeket kan pågå mellan 24 och 48 månader.

Bedömningskriterier

Relevans, 30 poäng
Hur väl projektet implementerar prioriteringarna och bidrar till målen som framkommer i riktlinjerna (avsnitt 2).

Kvalité av innehåll och aktiviteter, 30 poäng 
Hur väl projektet kommer att genomföras i praktiken och hur troligt det är att projektet når sina satta mål (aktiviteter och genomförande, metodik, tidsplan, budget).

Kommunikation och spridning, 20 poäng
Projektets strategi för att kommunicera sin verksamhet och resultaten samt dela kunskaper och erfarenheter med sektorer över landsgränserna. Målet är att sprida och maximera effekten av projektresultaten på lokal, regional, nationell och europisk nivå, så att projektets inverkan fortsätter efter projektets avslut.

Samarbetspartnernas kvalité, 20 poäng
De olika parternas relevans och hur de kommer att säkerställa en god struktur och förvaltning för ett effektivt genomförande av projektet.

För att kunna få finansiering måste ansökan uppnå minst 75 av totalt 100 poäng (minst 50 procents poäng krävs för varje kriterium).

Budget

Den totala budgeten för denna utlysning är 5 000 000 euro. Projektstödet kan vara från 100 000 till 500 000 euro. Bidraget från EU kan högst utgöra 85 procent av den totala projektbudgeten.

Budgetformuläret har uppdaterats och hittas under "Annexes" på EACEA:s webbplats.

Ansökningsdatum

Sista ansökningsdag är den 28 april 2020 kl. 17.00.

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingar och all information om utlysningen finns under rubriken "How to Apply" på EACEA:s webbplats

Läs mer om Pre-accession Assistance

+ + +