Bild på EU:s logga.Bild på EU:s logga.Bild på EU:s logga.

EU:s logga.

Utlysning: Projekt i skärningspunkten mellan kultur, audiovisuellt och digitalt

Inom ramen för Kreativa Europa utlyser EU-kommissionen nu stöd för projekt som samlar olika typer av kompetens inom de kulturella och kreativa sektorerna. Utlysningen kan finansiera sektorsövergripande samarbeten där aktörer inom museisektorn, scenkonst, musik och kulturarvssektorn använder teknik (till exempel virtual reality) för att möjliggöra skapande eller sprida och marknadsföra kreativt innehåll. Sista ansökningsdag för denna utlysning var den 20 juni 2019. Hösten 2019 kommer ytterligare en utlysning att äga rum. Vi informerar om datum för ansökan så snart vi vet när det blir.

I programförslaget för Kreativa Europa 2021-2027 föreslås en ny stödform inkluderas som kallas Creative Innovation Labs. Syftet är att stödja innovativa projekt i skärningspunkten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik, exempelvis virtual reality. Inom satsningen ges möjlighet att testa nya sektorsövergripande sätt att distribuera, tillgängliggöra och finansiera kultur och kreativitet. Detta är en pilotutlysning för att testa ett eventuellt framtida stöd för Creative Innovation Labs inom Kreativa Europa.

Den totala budgeten för utlysningen är 1,75 miljoner euro och minsta belopp att ansöka om är 150 000 euro. Mellan 6 och 10 projekt kommer att få stöd. Resultatet av projektet ska presenteras i samband med en offentlig workshop där man bedömer effekten av initiativet.

Läs mer om målen för Kreativa Europa

Grundläggande krav

Ett projekt omfattar en projektledare och partners från minst tre olika länder, totalt minst tre deltagande organisationer. Minsta bidragssumma att söka är 150 000 euro. Bidraget från EU kan utgöra högst 60 procent av den totala projektbudgeten.

Det går att söka stöd för projekt som pågår i 18 månader, med start den 1 januari 2020. Beslut kommuniceras till de sökande i oktober 2019.

Ytterligare en utlysning kommer att publiceras när arbetsplanen för Kreativa Europa 2020 är beslutad.

Mål och syfte med stödet

Syftet med utlysningen är stötta projekt som utforskar nya och sektorsövergripande metoder när det gäller finansiering, spridning och kommersialisering av kreativa verk.

Ämnesområden

Sektorsövergripande projekt med aktörer inom museiområdet, audiovisuella sektorn, scenkonst, musik- och/eller kulturarvsområdet kan få stöd. Fokus i projekten ska ligga på: 

 • Ett problemlösande tillvägagångssätt och hantering av utmaningar för de kulturella och kreativa sektorerna
 • Att publiken och användarupplevelsen har avgörande betydelse
 • Att tekniken är en förutsättning för att ta itu med nyckelproblem snarare än ett mål i sig
 • Att stödja innovation när det gäller skapande, distribution och marknadsföring av kreativt innehåll som tar hänsyn till sektorsövergripande samarbete samt användandet av teknik

Beslutsprocessen och bedömningskriterier

Stödet administreras av programkontoret Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel. Ansökan skickas till EACEA som med hjälp av externa experter fattar beslut. Ansökan bedöms utifrån de bedömningskriterier som finns formulerade för stödformen. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering av sin ansökan. En ansökan kan högst få 100 poäng.

Bedömningskriterierna för den här utlysningen är:

 • Relevans och europeiskt mervärde (35 p)
  Bedömning av i innehållet och dess europeiska dimension, utifrån de övergripande målsättningarna.
 • Innehållets och verksamhetens kvalitet (25 p)
  Bedömning av kvalitet och metod med tanke på mål, genomförbarhet och kostnadseffektivitet.
 • Effekter och spridning av projektets resultat (20 p)
  Bedömning av hur informationens ska delas och spridas, samt projektets genomslagskraft och potentiell fortlevnad efter projektperioden.
 • Organiseringen av projektteamet och gruppen (20 p)
  Bedömning av partnerskapet, kunskapsutbyte inom projektet samt fördelningen av roller och ansvar utifrån målen.

Läs mer om bedömningskriterierna i anvisningarna för ansökan (Detailed project description och Guidelines).

Detailed project description  (öppnas i nytt fönster)

Guidelines (öppnas i nytt fönster)

Vem kan ansöka?

 • Icke vinstdrivande organisationer (privata eller offentliga)
 • Myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå
 • Internationella organisationer
 • Universitet
 • Utbildningsinstitutioner
 • Forskningscentra
 • Vinstdrivande företag
 • Enskilda firmor (inte privatpersoner utan enskild firma)

Vilka länder deltar i programmet?

EU:s 28 medlemsstater, EFTA-länderna Island och Norge samt Tunisien, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien, Georgien, Moldavien och Ukraina. Organisationer baserade i något av dessa länder kan delta i projekten.

Kontakta gärna oss på Kreativa Europa Desk Sverige om du har frågor eller vill boka ett möte för rådgivning kring din ansökan!

Läs mer