Stöd till europeiska samarbetsprojekt

Kreativa Europa ger stöd till internationellt samarbete mellan aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorerna. Ett samarbetsprojekt består av en projektledare och flera projektpartners. Partnerskapet behöver bestå av minst tre organisationer baserade i minst tre olika länder som deltar i Kreativa Europa.

En ansökan om samarbetsprojekt behöver svara upp mot målen för Kreativa Europa och prioriteringarna för delprogrammet Kultur.

Läs mer om målen
Läs mer om prioriteringarna

Två stödtyper 

Det finns två typer av stöd till samarbetsprojekt: större och mindre projekt (larger scale cooperation projects och smaller scale cooperation projects). Projekt inom de båda stödtyperna kan längst pågå i fyra år.

Mindre samarbetsprojekt omfattar en projektledare och minst två partners baserade i totalt minst tre olika länder. Maximal bidragssumma att söka är 200 000 euro. Bidraget från EU kan högst utgöra 60 procent av den totala projektbudgeten.

Större samarbetsprojekt omfattar en projektledare och minst fem partners baserade i totalt minst sex olika länder. För de större projekten kan max. 2 000 000 euro sökas. Bidraget från EU kan högst utgöra 50 procent av den totala projektbudgeten.

 

Mindre samarbetsprojekt    

Större samarbetsprojekt

Projektets längd      

Högst 48 månader (4 år)

Högst 48 månader (4 år) 

Antal deltagare 


Minst 3 organisationer
från 3 olika länder  


Minst 6 organisationer
från 6 olika länder 


Bidragsbelopp 


Max 200 000 euro 


Max 2 000 000 euro 

 
Prioriterade områden 

Ett europeiskt samarbetsprojekt behöver ha huvudfokus på minst ett och max tre av de nedan nämnda prioriterade områdena. Ansökan ska innehålla en strategi och en detaljerad beskrivning av hur det, eller de, prioriterade områdena konkret genomsyrar projektet. De prioriterade områdena för ansökan om stöd för europeiska samarbetsprojekt är:  

 • Transnationell moblititet  
 • Publikutveckling  
 • Kapacitetsubyggnad – digitalisering  
 • Kapacitetsbyggnad – nya affärs- och ledningsmodeller 
 • Kapacitetsbyggnad – utbildning och kompetensutveckling 
 • Interkulturell dialog och social inkludering av migranter och flyktingar
 • Kulturarv (syftar till att bygga vidare på Europaåret för kulturarv 2018, kulturarv som källa till inspiration för samtida kulturuttryck, ökad medvetenhet om Europas kulturarv och historia för framtida generationer etc.)

Läs mer om prioriteringarna för europeiska samarbetsprojekt i anvisningarna för ansökan (Guidelines for Cooperation Projects).  

Beslutsprocessen och bedömningskriterier 

Stödet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel. Ansökan ställs till EACEA som med hjälp av externa experter fattar beslut. Beslut fattas cirka sex månader efter sista ansökningsdatum. Stödet till europeiska samarbetsprojekt utgör ungefär 70 procent av budgeten för delprogrammet Kultur. Ungefär 100 samarbetsprojekt får stöd i varje beslutsomgång.

Ansökan bedöms utifrån de bedömningskriterier som formulerats i anvisningarna för ansökan (Guidelines for European Cooperation Projects). Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering av sin ansökan. Ansökan kan högst få 100 poäng. Bedömningskriterierna för europeiska samarbetsprojekt är följande:

 • Relevans, 30 p
 • Kvaliteten på innehållet och aktiviteterna, 30 p 
 • Kommunikation och informationsspridning, 20 p 
 • Partnerskapets kvalitet, 20 p  

Läs mer om bedömningskriterierna för europeiska samarbetsprojekt i anvisningarna för ansökan (Guidelines for European Cooperation Projects). 

Vilka länder deltar i programmet? 

EU:s 28 medlemsstater och EFTA-länderna Island och Norge. I ett samarbetsprojekt måste projektledaren eller minst en partner komma från någon av dessa länder. Även Tunisien, Nordmakedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien, Georgien, Moldavien, Armenien och Ukraina deltar i programmet. Ni kan samarbeta med organisationer baserade i alla dessa länder.

Uppdaterad lista över länder utanför EU som deltar i Kreativa Europa

Utöver samarbete med organisationer i de länder som deltar i programmet (se ovan) kan max 30 procent av projektets totala budget användas för samarbete med organisationer och personer baserade i andra länder i världen, så kallat tredje land (third country). Det ger möjlighet att skapa bredare internationella samarbeten. Organisationer från dessa länder kan däremot inte delta som partner eller projektledare.

Vem kan ansöka? 

Organisationer, företag, institutioner, myndigheter, universitet, kommuner, regioner och föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet inom kultursektorn eller den audiovisuella sektorn i de länder som deltar i programmet Kreativa Europa. En audiovisuell organisation kan endast delta som partner, inte som sökande part/projektledare.

Den projektledande organisationen måste ha varit juridisk person i minst två år vid ansökan. Partnerorganisationer behöver inte ha existerat i två år vid ansökan. Privatpersoner har inte möjlighet att söka stöd.

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingar och all information om utlysningen finns under rubriken "How to Apply" på EACEA.

Ansökningsdatum 

Stöd för europeiska samarbetsprojekt kan sökas en gång per år under hela programperioden till år 2020.  Årets utlysning öppnade den 2 oktober 2019 och sista ansökningsdatum är den 27 november 2019 kl. 17.00.

Kontakta oss

Elin Rosenström

 • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige