Stöd till europeiska samarbetsprojekt

Det går att söka stöd för internationellt samarbete mellan aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorerna. Ett samarbetsprojekt består av en projektledare och flera projektpartners. Partnerskapet behöver bestå av minst tre organisationer baserade i tre olika länder som deltar i Kreativa Europa.

En ansökan om samarbetsprojekt behöver bidra till att uppfylla målen för Kreativa Europa och prioriteringarna för delprogrammet Kultur. 

Läs mer om målen
Läs mer om prioriteringarna

Två stödtyper 

Det finns två typer av stöd till samarbetsprojekt: större och mindre projekt (larger scale cooperation projects och smaller scale cooperation projects). Projekt inom de båda stödtyperna kan längst pågå i fyra år. 

Mindre samarbetsprojekt omfattar en projektledare och minimum två partners baserade i totalt minst tre olika länder. Maximal bidragssumma att söka är 200 000 euro. Bidraget från EU kan högst utgöra 60 procent av den totala projektbudgeten. 

Större samarbetsprojekt omfattar en projektledare och minimum fem partners baserade i totalt minst sex olika länder. För de större projekten kan max. 2 000 000 euro sökas. Bidraget från EU kan högst utgöra 50 procent av den totala projektbudgeten. 
 

 

Mindre samarbetsprojekt 

Större samarbetsprojekt 

Projektets längd 

Högst 48 månader(4 år) 

Högst 48 månader  (4 år) 

Antal deltagare 

Minst 3 organisationer från 3 olika länder 

Minst 6 organisationer från 6 olika länder 

Bidragsbelopp 

Högst 200 000 €  (60 procent från EU) 

Högst 2 000 000 €  (50 procent från EU) 

 
Prioriterade områden 

Ett europeiskt samarbetsprojekt ska ha huvudfokus på minst ett och max tre av de nedan nämnda fem prioriterade områdena. Ansökan ska innehålla en strategi och en detaljerad beskrivning av hur det, eller de, prioriterade områdena konkret genomsyrar projektet. 

De fem prioriterade områdena för europeiska samarbetsprojekt är: 

 • Transnationell moblititet  

 • Publikutveckling  

 • Kapacitetsubyggnad – digitalisering  

 • Kapacitetsbyggnad – nya affärsmodeller 

 • Kapacitetsbyggnad – utbildning och kompetensutveckling 

Läs mer om prioriteringarna för europeiska samarbetsprojekt på sidan 4−8 i Guidelines for Cooperation Projects.  

Beslutsprocessen och bedömningskriterier 

Stödet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel. Ansökan ställs till EACEA som med hjälp av externa experter fattar beslut. Beslut fattas cirka sex månader efter sista ansökningsdatum. 
Stödet till europeiska samarbetsprojekt utgör ungefär 70 procent av budgeten för delprogrammet Kultur. Ungefär 100 samarbetsprojekt får stöd i varje beslutsomgång. 

Ansökan bedöms utifrån de bedömningskriterier som formulerats i anvisningarna för ansökan, Guidelines for Cooperation Projects. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering av sin ansökan. Ansökan kan högst få 100 poäng. 

Bedömningskriterierna för europeiska samarbetsprojekt är följande: 

 • Relevans, 30 p
 • Kvaliteten på innehållet och aktiviteterna, 30 p 

 • Kommunikation och informationsspridning, 20 p 

 • Partnerskapets kvalitet, 20 p  

Läs mer om bedömningskriterierna för ansökan på sidan 18−20 i Guidelines for Cooperation Projects. 

Guidelines for Cooperation Projects (öppnas i nytt fönster)

Vilka länder deltar i programmet? 

EU:s 28 medlemsstater och EFTA-länderna Island och Norge. I ett samarbetsprojekt måste projektledaren eller minst en partner komma från någon av dessa länder. Även Tunisien, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien, Georgien, Moldavien, Armenien och Ukraina deltar i programmet. Ni kan samarbeta med organisationer baserade i alla dessa länder. 
 
Uppdaterad lista över länder utanför EU som deltar i Kreativa Europa. (Öppnas i nytt fönster)

Utöver att samarbeta med organisationer i de länder som deltar i programmet (se ovan), kan max. 30 procent av projektets totala budget användas för samarbete med organisationer och personer baserade i andra länder i världen, så kallade tredje land (third countries). Det ger möjlighet att skapa bredare internationella samarbeten.

Vem kan ansöka? 

Organisationer, företag, institutioner, myndigheter, universitet, kommuner, regioner och föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet inom kultursektorn eller den audiovisuella sektorn i de länder som deltar i programmet Kreativa Europa.  En audiovisuell organisation kan bara delta som partner, inte som sökande.
Den projektledande organisationen måste ha varit juridisk person i minst två år vid ansökan. Partnerorganisationer behöver inte ha existerat i två år vid ansökan. Privatpersoner har inte möjlighet att söka stöd. 

Ansökningsdatum 

Stöd för europeiska samarbetsprojekt kan sökas en gång per år under hela programperioden till år 2020.  Nästa utlysning öppnar hösten 2019. Troligtvis blir sista ansökningsdag i december 2019. Vi informerar om exakta datum här på webben så snart de är bestämda.   

Kontakta oss

Elin Rosenström

 • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige

Eva Rehbinder

 • Handläggare