Stöd till översättning och spridning av europeisk skönlitteratur

Stödet ska främja en ökad kulturell och språklig mångfald i Europa. Det ska även främja rörligheten över gränserna av skönlitterära verk av hög kvalitet, skapa bättre tillgång till översatt kvalitetslitteratur i och utanför Europa samt nå ut till ny publik.

Nästa möjlighet att ansöka är våren 2020. Vi informerar här på webben, i vårt nyhetsbrev och i sociala medier så fort vi fått exakt datum för ansökningsperioden 2020.

Prioriteringarna inom stödet är:  

 • Att stödja cirkulationen av europeisk skönlitteratur i syfte att göra den så brett tillgänglig som möjligt.  
 • Att stödja främjandet av europeisk skönlitteratur, med en lämplig användning av digital teknik i både spridningen och främjandet av verken.  

 • Att främja översättning och främjande av högkvalitativ europeisk skönlitteratur på lång sikt. 

Ytterligare en prioritering är att ge översättarna större uppmärksamhet. Därför finns krav på att förlagen ska inkludera en biografi om översättaren i varje översatt bok. 

Vem kan ansöka? 

Professionella bokförlag eller förlagsgrupper. Den sökande organisationen ska ha existerat i minst två år när ansökan lämnas. 

Vad kan ingå i ansökan? 

Det går att söka stöd för översättning och utgivning av skönlitteratur för vuxna eller barn och unga. I begreppet skönlitteratur ingår romaner, noveller, dramatik, poesi, serier, grafiska romaner och bilderböcker. 

Stöd kan sökas för översättning från och till de officiella språken, inklusive de nationella minoritetsspråken, i de länder som deltar i delprogrammet Kultur. 

Det är önskvärt att någon av de titlar som ingår i ansökan är översättningar från andra språk än engelska, franska, tyska och spanska eftersom översättningar från så kallade lesser used languages prioriteras. 

Översättningar från latin och klassisk grekiska till ett officiellt språk i något av de officiella språken är också bidragsberättigade. 

Målspråket måste vara översättarens modersmål, förutom när det gäller språk som talas i liten utsträckning och detta måste i så fall motiveras särskilt i ansökan. 

Verken måste redan ha publicerats och ha skrivits av författare som är medborgare eller bosatta i ett land som deltar i programmet, med undantag för verk på latin eller klassisk grekiska. 

De skönlitterära verken får inte tidigare ha översatts till målspråket, med undantag för om det bedöms att en ny översättning är nödvändig. I detta fall måste minst femtio år gått sedan den senaste översättningen och förlaget måste förklara varför en ny översättning behövs. 

Stöd kan sökas för utgivning i tryckt och/eller digitalt (e-bok) format. 

Kostnader för översättning, produktion samt marknadsföring och kommunikation är exempel på kostnader som kan inkluderas i ansökan. Olika typer av insatser för att öka den översatta litteraturens spridning och tillgängliggörande ingår. Det kan bland annat gälla översättares och författares deltagande i litterära evenemang, på litteraturfestivaler och bokmässor eller andra mer innovativa aktiviteter som kan bidra till ett ökat intresse för översatt europeisk skönlitteratur. 

Spridning och främjande av verken genom användning av digital teknik uppmuntras också. 

Kostnader för provöversättning av titlar som förlaget vill sälja rättigheter för kan även inkluderas i ansökan. 
 
En del av ansökan är att formulera en strategi för översättning, distribution och marknadsföring av titlarna. 

Två stödtyper  

Det finns två olika typer av stöd att söka, antingen tvåårigt stöd eller treårigt stöd genom ett partnerskapsavtal. 

Tvåårigt stöd 

 • Översättning av 3-10 skönlitterära verk under hela tvårsperioden 
 • EU-stöd om högst 100 000 euro 
 • En strategi för översättning, distribution och marknadsföring av titlarna ska ingå i ansökan 

Treårigt stöd genom partnerskapsavtal 

 • Översättning av 3-10 skönlitterära verk per år 
 • EU-stöd om högst 100 000 euro per år 
 • En handlingsplan som innehåller en långsiktig strategi för arbetet med utgivning och spridning av titlarna ska ingå i ansökan 

EU-stödet kan maximalt uppgå till 50 procent av de totala kostnaderna. 

Vilka länder deltar i programmet? 

EU:s 28 medlemsstater och EFTA-länderna Island och Norge. Även Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien, Georgien, Moldavien, Ukraina och Tunisien ingår i programmet. 

Länder utanför EU som deltar i Kreativa Europa 

Beslutsprocessen och bedömningskriterier 

Stödet administreras av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel. Ansökan skickas till EACEA som med hjälp av externa experter fattar beslut. Beslut fattas cirka fyra månader efter sista ansökningsdatum. 

Ansökan bedöms utifrån särskilda bedömningskriterier som finns formulerade i dokumentet Guidelines. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering av sin ansökan. Ansökan kan högst få 100 poäng. Bedömningskriterierna är följande: 

 1. Relevans (40 p)  
  Hur projektet kommer att bidra till att uppfylla programmets mål och prioriteringar om (cirkulation över gränserna av europeiska skönlitterära verk och förbättra tillträdet till dem).   

 2. Kvalitet på innehåll och verksamhet (25 p)  
  Hur projektet kommer att genomföras i praktiken (kvaliteten på de verk som ska översättas, den ansvariga personalens erfarenhet och arbetsmetoder et cetera).  

 3. PR för och kommunikation om de översatta titlarna (20 p)  
  Projektets innovativa tillvägagångssätt vad gäller PR för de översatta skönlitterära verken i och utanför Europa.  

 4. Vinnare av EU:s litteraturpris (15 p)  
  Poäng ges automatiskt för varje bok vars författare vunnit EU:s litteraturpris. 

1 titel som fått priset = 1 poäng  
2 titlar som fått priset = 6 poäng  
3 titlar som fått priset = 9 poäng  
4 titlar som fått priset = 12 poäng  
5 titlar som fått priset = 15 poäng  

Hela listan med de prisvinnande titlarna (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

Elin Rosenström

 • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige