Till navigation Till innehåll

Betala tillbaka utbetalat stöd  

På den här sidan har vi samlat information för dig som ska betala tillbaka tidigare utbetalt krisstöd. 

Syftet med Kulturrådets olika krisstöd är att lindra den akuta ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset, stimulera återhämtning och säkra en bredd av Kulturuttryck i hela landet. Krisstöden ska kompensera för skada till följd av pandemin och inte kompensera för utebliven vinst eller försummelse av företagets medel. Stödet ska dessutom ha tillämpats ändamålsenligt och i linje med vad som angivits i er ansökan.  

Att stödet är villkorat innebär att bidragstagaren kan bli återbetalningsskyldig om det av inskickat underlag i samband med redovisning och/eller vinst- och efterkontroller framkommer att oriktiga uppgifter lämnats vilket orsakat att stödet bestämts oriktigt eller med för högt belopp eller om stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde insett detta. 

I den villkorsbilaga som medföljde ert beviljandebeslut framgår vad som gäller för respektive stöd och bidragsomgång. 

Om ni fått för mycket stöd  

Om bidragstagaren uppvisat en vinst vilken inte kunnat motiveras blir bidragstagares verksamhet helt eller delvis föremål för återkrav.  

Läs mer om hur vi utför våra vinstkontroller

Ni har inte kunnat verifiera intäktsbortfall eller de kostnader som angivits i er ansökan 

Om ni angivit kostnader eller intäktsbortfall i er ansökan vilka ni sedermera inte kunnat påvisa att ni haft, inte kunnat verifiera och/eller det av ert inskickade underlag framkommer att kostnaderna kunde undvikits kan ni bli återbetalningsskyldiga på hela eller delar av det villkorade bidraget. Även kostnader som inte godkänns av Kulturrådet kan resultera i ett återkrav, exempelvis kostnader för varor eller tjänster som inte avbokats i tid. 

Dubbelfinansiering 

Ni kan bli återbetalningsskyldiga om det av inskickat underlag framkommer att ni fått annat bidrag för samma ändamål. 

Stödet har inte tillämpats ändamålsenligt  

Om pengarna inte använts inom ramen för vad som angivits och beviljats i ansökan och i enlighet med bidragets regler och syfte riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga på hela eller delar av stödbeloppet. Även i fall där projektet eller verksamheten ändrats i sådan stor omfattning att ni haft skyldighet att meddela Kulturrådet detta för godkännande, kan återkrav enligt bidragsförordningen och bidragsvillkoren bli aktuellt. 

Ni har ej inkommit med det underlag som Kulturrådet efterfrågat  

I Kulturrådets bedömning av ert ärende har minst en begäran om komplettering skickats ut i samtliga ärenden som blivit aktuella för återkrav. Ni har även blivit underrättade om det eventuella återkravet med möjlighet att yttra er och inkomma med verifikat som beaktas i bedömningen av ert ärende.  

Har underlag inte skickats in trots påminnelser från Kulturrådet, fattas beslut på befintligt underlag i ärendet. Det kan innebära att hela eller delar av det villkorade stödbeloppet återkrävs. 

Ni har verkställt en vinstutdelning eller annan värdeöverföring 

Bidragen får inte på något vis vidareförmedlas eller möjliggöra den typen av värdeöverföringar som åsyftas i 17–20 kap. aktiebolagslagen (2005:55) och i 12 kap. Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar under det räkenskapsår för vilket organisationen mottagit bidrag för. Detta gäller även 2 månader innan startdatum för stöd och 6 månader efter slutdatum för stöd. Med värdeöverföringar avses: 

  • Vinstutdelningar 
  • Gottgörelser 
  • Gåvor till allmännyttiga ändamål 
  • Förvärv av egna aktier  
  • Minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna 
  • Någon annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. 

Även andra organisationsformer än aktiebolag och ekonomiska föreningar kan bli återbetalningsskyldiga för bonusutdelningar och/eller annan vidareförmedling av medel under stödperioden.  

Andra skäl för beslut om återkrav 

Det finns även andra skäl för beslut om återkrav som inryms i stödens villkor, riktlinjer och regleringsbrev. Se ert återkravsbeslut för Kulturrådets helhetliga bedömning.  

Om du inte betalar inom sista förfallodag 

I ert beslutsbrev framgår återkravets storlek och inbetalningsuppgifter. Om ni inte betalar senast på förfallodagen skickar vi ut en påminnelse, som ni har 10 dagar på er att betala. Observera att det tillkommer ränta enligt räntelagen. Efter det lämnas ärendet till inkasso och Kammarkollegiet.  

Kammarkollegiet skickar ut ett inkassokrav där de informerar om skulden. När ni fått det meddelandet har ni möjlighet att till Kammarkollegiet ansöka om en avbetalningsplan, alternativt ett anstånd med att betala er skuld.  

Betala skuld till inkasso - Kammarkollegiet 

Ni får ingen betalningsanmärkning för att ärendet lämnas till Kammarkollegiet. Om ni inte betalar inkassoärendet så går det vidare till Kronofogdemyndigheten. Det kan då bli aktuellt med betalningsanmärkning.

Överklaga beslut  

Kulturrådets beslut om återkrav av krisstöden är inte överklagningsbara. 

Begära ändringsbeslut  

Om du tycker att Kulturrådet har fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende kan du begära ändring av beslutet. I din begäran ska du förklara varför du anser att Kulturrådet ska ändra sitt beslut. Kulturrådet kommer pröva om det finns skäl att ändra ditt beslut utifrån reglerna i 37-38 §§ i förvaltningslagen. 

+ + +