Till navigation Till innehåll
Tomma stolsrader i konsertlokal.Tomma stolsrader i konsertlokal.Tomma stolsrader i konsertlokal.

Vinstkontroll avseende stöd till inställda och uppskjutna evenemang 

3 495 organisationer och företag blev beviljade stöd för inställda och uppskjutna evenemang under 2020. Den sista bidragsomgången betalades ut våren 2021 och under 2022 genomför vi vinstkontroller på ett urval av de organisationer som beviljats stöd.

Därför genomför vi vinstkontroll 

Bidragets syfte var att stödja – och säkerställa ekonomisk överlevnad – för kulturaktörer som hamnat i en ansträngd ekonomisk situation på grund av covid-19 pandemin. Bidraget har inte haft i syfte att generera vinst för en organisation eller ett företag. Genom vinstkontroller säkerställer vi att de medel som fördelats använts på rätt sätt.   

Vinstkontroll har genomförts på ett urval av de beviljade bidragen. Urvalet utgår dels från summan på de beviljade bidraget, dels utifrån slumpmässiga stickprov.  

Likvärdig bedömning  

Genom att följa ett antal fastslagna principer och ställningstagande säkerställer vi att vinstkontrollen blir likvärdig och rättssäker. För att göra processen transparent och tydlig redovisar vi här dessa principer och ställningstaganden.   

Rörelseresultat  

Utgångspunkten för vår bedömning är verksamhetens rörelseresultat. Rörelseresultatet visar tydligt på de intäkter och kostnader som är kopplade till en aktörs verksamhet och ger en god bild av vilka konsekvenser de inställda eller uppskjutna evenemangen haft.  

Stöd som bokförts 2021  

Har du beviljats stöd för evenemang som ställdes in under perioden oktober till december 2020 och fått medel utbetalda i maj 2021 lägger vi manuellt till stödet på rörelseresultatet för 2020 (om du själv inte redan bokfört det på år 2020). Det innebär att resultatet i vinstkontroller kan bli högre än det ni redovisat i er årsredovisning. Samma princip gäller för alla. 

Brutet räkenskapsår  

Om du har brutet räkenskapsår gör vi en manuell hopslagning av två resultatrapporter för kalenderåret 2020. Detta innebär att för dessa aktörer bygger inte resultatet i vinstkontrollen på något fastställt och av revisor granskat bokslut. Det innebär att de bokningar som ofta görs i samband med bokslut sannolikt saknas/delvis saknas i det hopslagna resultatet. Det är dels eventuella periodiseringar av intäkter och kostnader, dels eventuella bokslutsdispositioner. Det sistnämnda påverkar inte vinstkontrollen i någon större utsträckning eftersom vi har utgått från rörelseresultatet. Periodiseringar av intäkter och kostnader påverkar däremot rörelseresultatet.     

Vad händer om verksamheten gått med vinst? 

Om din verksamhet, utifrån den bedömning som beskrivs ovan, gått med vinst skickar vi en Underrättelse och begäran om yttrande om återkrav där du får möjlighet att inkomma med ett yttrande innan vi fattar det slutgiltiga beslutet om eventuellt återkrav.   

Återkrav av 70 % av den uppvisade vinsten 

Kulturrådet anser att kulturaktörers behov av ekonomiskt utrymme för återstart efter pandemin utgör särskilda skäl för att delvis avstå från återkrav på grund av vinst. Vi kommer därför att återkräva maximalt 70 % av varje organisations uppvisade vinst. 

Läs mer

FAQ och bakgrund till vinstkontroller

Kulturrådet genomför vinstkontroller

Kontakt

Support vinstkontroll