Till navigation Till innehåll
Kulturskolan, DJ/musikproduktionKulturskolan, DJ/musikproduktionKulturskolan, DJ/musikproduktion

Kulturskolan, DJ/musikproduktion

Information om kulturskolebidraget med anledning av Coronaviruset

Kulturrådet får just nu en del frågor med anledning av Coronaviruset och om vilken information vi behöver om kommunen beslutar att ändra antingen pågående eller planerade utvecklingsprojekt för kulturskolan.

Följande information har mejlats till de kommuner som antingen har beviljats kulturskolebidrag under hösten 2019 och/eller har ansökt om bidrag för perioden våren 2020–våren 2021.

Kulturrådet har publicerat information till våra bidragsmottagare på webben. Vi ber er att hålla er uppdaterade genom att läsa där. Texten uppdateras kontinuerligt.

https://www.kulturradet.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

Information om hur våra bidrag påverkas: https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/sa-paverkas-vara-bidrag/

Texten nedan är klippt från webbtexten om hur våra bidrag påverkas men med vissa tillägg som är applicerbara för kulturskolebidraget:

Ändrad plan och budget
Kulturrådet kommer ta hänsyn till att utbrottet av covid-19 utgör särskilda skäl för förändringar i projekt eller verksamhet och vi har stor förståelse för bidragsmottagarnas situation. Vi kommer därefter att pröva om de nya omständigheterna betyder att ansökan ändrats.  Vid behov kan Kulturrådet godkänna ett ändrat innehåll i projekt eller verksamhet (ändrad plan och budget). 

För er som har en ansökan om Kulturskolebidrag under beredning hos Kulturrådet är det bra att veta att beviljat bidrag kan användas fram till sista december 2021. Samtliga kostnader behöver däremot finnas med i den redovisning ni lämnar i november 2021. Ni har alltså stora möjligheter att planera om era insatser under tidsperioden utifrån hur läget med Corona utvecklar sig. Om ni ser att ni behöver göra stora förändringar i er plan än vad som står i ansökan så kontaktar ni oss enligt nedan instruktion.

Har ert evenemang blivit inställt eller uppskjutet?
När din organisation har fattat beslut om åtgärder som har en väsentlig påverkan på innehållet i projektet eller verksamheten jämfört med ansökan så ska ni meddela Kulturrådet via e-post till handläggaren (i detta fall till: kulturskolecentrum@kulturradet.se) samt skicka en reviderad plan och budget. I mejlets ämnesrad ska ni skriva ”komplettering”, ange diarienummer och skriva ”corona”.

För er som beviljades bidrag hösten 2019 och har svårt att genomföra era insatser som planerat under våren kan bidraget även användas under hösten 2020 fram till årsskiftet. Detta gäller oavsett om ni tidigare sökt om förlängning eller inte. Viktigt är att samtliga insatser bekostade av bidraget finns med i den redovisning som ni lämnar in senast den 5 november 2020 till Kulturrådet.

Kommer bidrag att krävas tillbaka?
Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar så länge de har använts inom ramen för bidraget. Om projektet eller verksamheten ändrats i sådan stor omfattning att reglerna om återkrav i bidragsförordningen och bidragsvillkoren blir tillämpliga så kommer myndigheten pröva om de kostnader som organisationen redan har haft kan anses vara bidragsberättigade. 

Om ni har frågor så kontaktar ni Kulturskolecentrum på: kulturskolecentrum@kulturradet.se. Ange ert diarienummer.
Vi vill också avisera att beslut om bidrag i nuvarande ansökningsomgång kan bli försenat med anledning av utbrottet av Corona, covid-19. Beslut var planerat till slutet av april 2020 men kommer troligen något senare i vår.

Så påverkas kultur- och fritidsverksamhet i kommun och region 
SKR har fått många frågor om förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (tidigare 500) och vad det innebär för kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och regioner. Läs mer hos Sveriges kommuner och regioner.

+ + +