Till navigation Till innehåll
Foto: Susanne KronholmFoto: Susanne KronholmFoto: Susanne Kronholm

Foto: Susanne Kronholm

Ny avhandling om breddat deltagande i kulturskolan

I Cecilia Jeppssons avhandling från Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet undersöks hur svenska kulturskolor förhåller sig till utmaningen att intressera barn oavsett barnens kön och socioekonomiska bakgrund.

Avhandlingens titel är ”Rörlig och stabil, bred och spetsig” – Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan. En utgångspunkt i avhandlingen är det ökade politiska intresset för kulturskolan som visat sig på nationell nivå de senaste åren. En jämlik och inkluderande kulturskola utrycks som ett ideal på det politiska planet.

Vilket är det viktigaste resultatet?
– Avhandlingens första av fyra artiklar visar att den typiska kulturskoleeleven är en svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar. Övriga artiklars resultat visar att lärare och chefer i kulturskolan har ett stort intresse av att bidra till att deltagandet breddas och strategierna visar en stor spännvidd – från att betona traditionell verksamhet byggd på långsiktigt och fördjupat lärande till initiativ som betonar kortkurser, flexibilitet och förnyelse som utgår från vad barn och unga antas efterfråga.

Vilken betydelse har resultaten för forskningsfältet och för samhället?
– Artikel 1 har bidragit med nationell statistik om kulturskoledeltagande i Sverige som inte fanns tidigare. Avhandlingen ger en helhetsbild kring kulturskolan och frågan om breddat deltagande som jag hoppas kan bidra till det starkt växande nordiska forskningsfältet om kulturskolor. Kulturskolornas utmaning när det gäller att nå ut med kultur till nya grupper är något de delar med många andra kulturinstitutioner i samhället.

Vad kan dina resultat leda till?
– Jag hoppas att avhandlingens kan bidra till att såväl politiker som kulturskolornas aktörer kan göra mera reflekterade vägval när det gäller breddat deltagande och avvägningar mellan tradition och förnyelse. Avhandlingens belysning av olika perspektiv skulle kunna leda till att de många barnens estetiska utbildning uppmärksammas med den seriositet frågan förtjänar.

Sammanfattningsvis belyser avhandlingen vikten av att kulturskolor…

  • Engagerar sig i beslut och policyprocesser som berör kulturskolorna
  • Vinnlägger sig om att ha en öppen och reflexiv intern dialog kring avvägningar mellan tradition och förnyelse
  • Vinnlägger sig om att erbjuda en variation av undervisningsformer till barn och unga oavsett vilket bostadsområde de bor i
  • Funderar på vilken betydelse kulturskolan kan ha för barn och unga i ett såväl kort som långsiktigt perspektiv.

Cecilia Jeppssons egen erfarenhet från kulturskolan ligger till grund för avhandlingen.

Läs avhandlingen här.

+ + +