Till navigation Till innehåll
Verksamhetsutveckling

Virvatuli - Verksamhetsutveckling, ledning och styrning

Virvatuli är ett självutvärderingsverktyg, en modell innehållande dokument, frågor och annat underlag anpassat för alla olika konstformer i den finska grundläggande konstundervisningen, - motsvarigheten till svenska kulturskolor (fast utbildningen styrs av en läroplan och utvärdering är obligatoriskt att genomföra).

Information och handböcker om modellen kan laddas ner gratis från hemsidan till TDP, Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland. Den hittar du här.

I handbokens bilagor och på TDP:s webbsidor finns dessutom hjälpmedel till stöd för utvärderingen, t.ex. enkätmallar och exempel på användning av statistiskt material. Material om modellen är översatt till svenska, visst stödmaterial (enkätmallar m m) är bara tillgängligt på finska. 

Virvatuli består av fem utvärderingsområden:  

  1. Eleverna 
  2. Lärarna 
  3. Lärmiljön 
  4. Ledarskap 
  5. Samarbetsrelationer 

Utvärdering genom Virvatulimodellen syftar till att utveckla konstundervisningen med elevens bästa för ögat. Utvärderingsmodellen styrs av läroplanen och såväl utvärderingskriterier och systematik för genomförande följer målen som är fastställda för den grundläggande konstundervisningen, - där det övergripande målet är att undervisningen ska tjäna elevens lärande.  

Svenska kulturskolor styrs inte av statligt fastställda mål och har på så sätt en annan frihet att forma verksamheten och lägga upp undervisningen. De skulle dock kunna ta stöd i modellen för självutvärdering om de vill identifiera sina styrkor och prioritera bestämda verksamhetsområden att utveckla. Framför allt ser modellens delar om ledarskap och samverkan ut att stämma väl samman med flera utvecklingsbehov som svenska kulturskolor har uttryckt att de har.  

Utvärderingskriterier för ledning

I ledarskapsmodulen ingår bland annat strategisk ledning, konstnärlig-pedagogisk ledning, administration och personal samt ekonomi. Det ses som viktigt att beslutsgången är smidig och välfungerande inom kulturskolan som organisatorisk enhet och mellan kulturskolan och förvaltningen. Samspelet mellan dessa två nivåer följs upp genom att hela ledningssystemet (rektor, styrelsen, det kommunala beslutsfattandet) utvärderas. Virvatulis material gör det möjligt att studera den samlade ansvarsfördelningen då alla nivåer och hela verksamhetscykeln, från planering och genomförande till utvärdering, berörs.  

Virvatuli har också utvecklat utvärderingskriterier för att bedöma såväl konstnärlig som pedagogisk ledning. En av ledningens viktigaste uppgifter att se till värdegrunden följs och undervisningen genomförs. En annan central uppgift för den pedagogiska ledningen är att skapa goda och jämlika premisser för undervisning och inlärning. 

Färdiga frågor

delen samarbetsrelationer analyseras skolans samarbetsparter. De inkluderar elever, vårdnadshavare och personal men också parter som till exempel lokala konstinstitutioner, civilsamhället och skolan. Relevanta aktörer kan även finnas på regional, nationell och internationell nivå. Kulturskolan behöver bilda sig en uppfattning om vilka dess intressenter är. Även här kan Virvatulis material vara till hjälp i den initiala kartläggningen.  

Virvatuli är en ambitiös modell för kulturskolor som styrs av en läroplan. Trots detta bedömer Kulturskolecentrum att modellen kan användas av kulturskolor och kulturskoleägare i deras utvecklingsarbete. Virvaltulis styrka är att den innehåller färdiga frågor per område, elektroniskt stödmaterial och ger även vägledning i hur en självutvärdering bäst kan organiseras.  

+ + +