Till navigation Till innehåll

Läsrådets roll och uppdrag

Läsrådet är ett rådgivande organ inom Kulturrådet med uppgift att vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet i Sverige.

Läsrådet ska särskilt:

1. samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet, och

2. ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Läsrådet ska även lämna förslag på en läsambassadör med uppgift att främja barns och ungas läsning.

Läsrådet är inte bidragsgivande och har inte möjlighet att gå in och ge stöd till enskilda projekt. Däremot finns det möjlighet att söka läs- och litteraturfrämjande bidrag från Kulturrådet. Mer information finns här 

Läsrådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Till läsrådet adjungeras vid behov även företrädare för Statens skolverk och Myndigheten för tillgängliga medier. Förordning (2021:872).

Läsrådets uppdrag formuleras av regeringen i Kulturrådets regleringsbrev för 2021 och i den efterföljande regeringsskrivelse (Skr. 2020/21:95) samt i Förordning (2012:515) med instruktioner för Statens kulturråd.Till grund för beslutet fanns bland annat Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) och Kulturrådets förslag till att inrätta ett läsråd.

Läs mer

+ + +