Kulturrådet och KB vill ha ett sammanhållet biblioteksväsende

– Biblioteken behöver utvecklas för att vara demokratiska, dynamiska och tillgängliga mötesplatser i en ny tid. För att uppnå hög kvalitet och förbättra verksamheten behövs uppföljning av biblioteksplanerna, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet.

Mediesamhällets snabba teknikutveckling och samhällsförändringar ställer nya krav på biblioteken. Därför anser Kulturrådet att en ny bibliotekslag behövs. Kulturrådet lämnar idag sitt remissvar på förslag till ny bibliotekslag; ett svar som beretts i samråd med Kungliga Biblioteket.

Folkbiblioteken har en central funktion i kulturlivet och deras verksamhet stämmer väl överens med de nationella kulturpolitiska målen, som säger att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Biblioteken kan ge fri tillgång till bildning, lärande, läsande och andra kulturyttringar. Kulturrådet delar uppfattningen att tillgången till information och litteratur bör vara avgiftsfri.

Lagen bör ge ett tydligare stöd för den nationella nivån inom biblioteksväsendet. Det gäller både teknikutveckling och allmän kvalitetsutveckling. Det är också viktigt att den nya bibliotekslagen anger ett sammanhållet förhållningssätt för de olika bibliotekstyperna; Kungliga Biblioteket, folkbiblioteken, skolbiblioteken, forskningsbiblioteken och sjukhusbiblioteken, anser Kulturrådet.

Folk- och skolbibliotek bör vidare ha ett särskilt ansvar för barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se 

Header logo