Bibliotekens position efter valet i fokus

En gemensam nationell biblioteksstrategi, ökade resurser och fler bemannade skolbibliotek. Tre önskemål som kom överst på listan när Gabriella Ahlström samtalade med Staffan Forssell generaldirektör Kulturrådet, Gunilla Herdenberg chef Kungliga Biblioteket, Roland Esaiasson generaldirektör MTM och Calle Nathanson ordförande Svensk biblioteksförening på Bok och Bibliotek.

Rubrik för dagen var "Efter valet - på väg mot en starkare biblioteksnation?" Och det gemensamma svaret var att myndigheterna känner sig väl rustade att driva frågorna vidare.
– Biblioteksfrågorna måste få en synlig plats i det offentliga samtalet, konstaterade Gunilla Herdenberg. Bibliotek och demokrati hör ihop och det måste bli tydligt i politiken.

– De senaste åren har vi fått en ny kulturutredning och en ny litteraturutredning. De har höga och vällovliga mål. Nu måste vi få möjlighet att handla, betonade Calle Nathanson. Ge oss resurser att börja arbeta för att nå de mål som slagits fast.

Staffan Forsell lyfte fram vikten av att höja blicken och lära av andra. De flesta länder i Europa ser vikande läsförmåga hos barn och unga och försöker hitta lösningar. Han berättade även om Kulturrådets projekt att koppla samma idrott och läsning. Ett oväntat samarbete som också invigdes på mässan.

Roland Esaiasson Berättade stolt att Sverige ligger i topp när det gäller att tillgängliggöra litteratur för alla, men mer finns att göra.

Samtliga i panelen ser fram emot fortsatt och utvecklad samverkan mellan alla parter.

Header logo