E-boksstödet utvecklas i Sverige

Internationellt sett upptar e-böckerna en ökande del av bokförsäljningen, men i Sverige sker e-bokshandeln fortfarande i blygsam skala.

– Det är viktigt att det skapas ett brett utbud av e-bokslitteratur, säger Andreas Åberg, handläggare på Kulturrådet.

Det är nödvändigt för utvecklingen av den svenska e-bokmarknaden att det skapas ett brett litteraturutbud för att enskilda konsumenter ska vilja investera tid och pengar för att etablera nya medievanor. Litteraturutredningen framhåller detta som en viktig punkt.

För att stärka och stimulera den svenska e-bokmarknaden har Kulturrådet sedan 2012 fördelat medel till elektronisk utgivning av kvalitetslitteratur. Det har skett i form av stöd till digitalisering av förlagens backlist. Hittills har backliststödet fördelats på förhand, men då svenska förlag löpande producerar e-böcker finns det skäl att istället fördela stödet i efterhand från 2014.

Ytterligare ett led i det omfattande arbetet med att utveckla medievanorna och främja läsandet i Sverige är att folkbiblioteken kan tillhandahålla elektroniskt utgiven litteratur. Ett villkor för stöd till e-boksutgivning är därför att sökande förlag upplåter titeln för utlån på svenska bibliotek utan så kallad karenstid.

Vid fördelningen av e-boksstödet hösten 2014 söks stödet för redan utgivna titlar. Ansökningsförfarandet har också förenklats.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

 

 

Header logo