Till navigation Till innehåll

Bokstart i hela landet

Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att utvidga Bokstart samt koppla satsningen till förskolan. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling. Regeringen tillför 10 miljoner kronor från statligt håll. 

– Vi är oerhört glada att regeringen tror på Bokstart som en väg till att öka barns språkrikedom och intresse för böcker och läsning, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet.

Bokstart är initierat av Kulturrådet som en del i ett nationellt handlingsprogram för läsfrämjande. Just nu pågår fem pilotprojekt inom Bokstart, där bibliotekarier kommer på hembesök till småbarnsfamiljer och delar ut bokpaket. Att möta föräldrar och barn i hemmiljö har visat sig vara ett bra sätt att nå hela familjen.

– Forskningen visar att de första tre åren är näst intill avgörande för den framtida språkutvecklingen, fortsätter hon. Barn som har ett rikt språk är bättre rustade för framtiden. De får bättre förutsättningar att ta aktiv del i samhällslivet.

Nyblivna föräldrar uppmuntras att på sitt modersmål läsa, sjunga, rimma och prata med sitt barn. Barnböcker blir en lustfylld ingång till ord, bilder och berättelser.

– Det är viktigt att det finns böcker i hemmet för att väcka lust att läsa. Överallt där barn vistas bör det finnas böcker att upptäcka, säger Lotta Brilioth Biörnstad.

Bokstart drivs av folkbiblioteken i samarbete med barnhälsovården. Arbetet bygger även på samverkan med exempelvis familjecentraler, förskolan och civilsamhället. Bokstart kommer att innehålla gåvoböcker, hembesök, språkstimulerande aktiviteter på biblioteken, professionell samverkan samt en webbplats som kunskapsbas.

I dag finns Bokstart i ett 40-tal länder i världen. England var först med Bookstart 1992 med bokgåva till nyfödda. Brittiska Bookstart-barn har visat sig ha bättre läsförmåga än barn som inte omfattas av programmet.