Till navigation Till innehåll

Historiskt stor satsning på kultur i regleringsbrevet

Biblioteken, den fria konsten, kulturskolorna och de nationella minoriteterna är några utpekade uppdrag i regeringens regleringsbrev till Kulturrådet. Det är stora och intressanta satsningar som följs av en rekordhöjning av kulturbudgeten. Bokstart, fristäder, kulturtidskrifter och hbtq nämns också särskilt i regleringsbrevet som kom till Kulturrådet idag, den 13 december.

Folkbiblioteken är i fokus för den kraftfulla bibliotekssatsningen. Kulturrådet får i uppdrag att stärka biblioteken med en kvarts miljard om året i tre år framöver. Det handlar om att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Av de 250 miljonerna ska en tiondel fördelas till regionerna via kultursamverkansmodellen.

Kulturrådet inrättar ett särskilt center för kulturskolefrågor som ska ingå som en del av myndigheten. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. Att fördela bidrag, ansvara för statistik och forskning samt identifiera utvecklingsbehov ingår i uppdraget.

Bokstart, som inriktar sig på små barns språkutveckling, utvidgas till fler regioner och kopplas till förskolan. Satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden, Äga rum, fortsätter på sitt tredje år. Inom Skapande skola prioriteras förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg.

Kulturrådet ska särskilt uppmärksamma landstingens arbete med att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romernas kultur och kulturarv.

– Många av de uppdrag vi fått av regeringen handlar om att nå nya målgrupper och att verka för ett inkluderande samhälle, konstaterar Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör. Vi välkomnar satsningar som leder till att mer kultur når ut till fler!

Den fria konsten är ett prioriterat område i regleringsbrevet. Femtio miljoner kronor får användas för en förstärkning av scenkonsten. Syftet är ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet i hela landet. Kulturtidskrifter, litteratur, bild- och formkonstområdet får också ökat stöd.

– En så stor satsning på det fria kulturlivet ger oss förutsättningar att leva upp till de kulturpolitiska målen; att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Kulturrådet ska fortsatt främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Inom ramen för myndighetens uppdrag ska Kulturrådet verka för synergier mellan kulturpolitik och biståndspolitik. Att verka för fler fristäder för förföljda konstnärer nämns i brevet.

När det gäller att hbtq-frågor blir Kulturrådet sammankallande myndighet och ska samverka med Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms-, och civilsamhällesfrågor.