Till navigation Till innehåll

Historiskt stor satsning på kultur i regleringsbrevet

Biblioteken, den fria konsten, kulturskolorna och de nationella minoriteternas kultur är några utpekade uppdrag i regeringens regleringsbrev till Kulturrådet. Det är stora och intressanta satsningar till följd av en rekordhöjning av kulturbudgeten. Kulturrådet har nu mottagit regleringsbrevet från kulturdepartementet.

Folkbiblioteken är i fokus för den kraftfulla bibliotekssatsningen. Kulturrådet får i uppdrag att stärka biblioteken med en kvarts miljard om året i tre år framöver. Det handlar om att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Kulturrådet inrättar ett särskilt nationellt center för kulturskolorna som ska ingå som en del av myndigheten. Det ingår i uppdraget att fördela bidrag, ansvara för statistik och följa och sprida forskning samt identifiera utvecklingsbehov.
Kulturrådets bidrag till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur ökas och myndigheten ska sedan tidigare särskilt uppmärksamma landstingens arbete med att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romernas kultur och kulturarv.

– Många av de uppdrag vi fått av regeringen handlar om att nå nya målgrupper och att verka för ett inkluderande samhälle, konstaterar Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör. Vi välkomnar satsningar som leder till att mer kvalitativ konst och kultur når ut till fler!

Den fria konsten är också ett prioriterat område i regleringsbrevet. I regeringens budget för hela kulturområdet avsätts 115 miljoner kronor för att de fria konstnärerna ska få bättre förutsättningar. För Kulturrådet innebär det en ökning med 25 miljoner kronor till fria aktörer inom musik och scenkonst, 8 miljoner kronor till kulturtidskrifter och litteratur och 12 miljoner kronor till bild- och formkonst. Höjningen är en del av de stora investeringar som nu görs på den fria konsten och kulturutövarna i budgeten.

– En så stor satsning på det fria kulturlivet ger oss bättre förutsättningar att leva upp till de kulturpolitiska målen; att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling och stärka konstnärernas arbetsvillkor.

Kulturdepartementet konstaterar att Kulturrådet och kultursamverkansmodellen är en viktig pusselbit i arbetet mot sexuella trakasserier. Kulturrådet ska därför i dialog med landstingen särskilt lyfta frågan.