Till navigation Till innehåll

Kulturrådet höjer kraftigt stödet till nationella minoriteters kultur

Genom verksamhetsstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet har sex organisationer beviljats bidrag, totalt 8,2 miljoner kronor. Fem av organisationerna har beviljats bidrag tidigare och i samtliga dessa fall höjs det beviljade bidraget. Bidragen till Tornedalsteatern och Romska kulturcentret i Malmö höjs med 400 000 kr respektive 300 000 kr.

Verksamhetsstödet, som delas ut en gång per år, ges till nationella minoriteters kulturverksamhet som särskilt syftar till att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja nationella minoriteters kultur. Stödet kan sökas för omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet som möter en publik. De aktörer som beviljats verksamhetsstöd har lokal- och/eller regional medfinansiering.

För den aktuella ansökningsomgången kan Kulturrådet, i likhet med föregående år, konstatera att flera sökande visar ambitioner att utveckla verksamheterna, inte minst för att kunna nå ut bredare. Kulturrådet har för år 2018 tillförts medel för nationella minoriteters kulturverksamhet av regeringen och väljer att prioritera flera mottagare av verksamhetsbidraget. Detta för att möjliggöra en utveckling som motsvarar verksamheternas ambitioner.

Enligt Kulturrådets beslut fördelas 8 200 000 kr till sex verksamheter, varav fem mottog verksamhetsbidrag även i fjol. Föreningen för Judisk Kultur i Sverige har för 2016 och 2017 fått projektbidrag men beviljas för 2018 verksamhetsbidrag eftersom föreningen under ett antal år kunnat visa på en omfattande och kontinuerlig verksamhet. Föreningen har även, sedan hösten 2017, tillgång till en egen lokal för publika arrangemang.

Judiska församlingen i Stockholm, Bajit, är en annan organisation som arbetar med att stärka den judiska minoritetens kultur, som även den har beviljats bidrag. De övriga organisationerna som har beviljats bidrag denna omgång är de följande:

Finlandsinstitutets sverigefinska bibliotek i Stockholm, som erbjuder finskspråkig litteratur, tidskrifter, musik och programverksamhet och är en viktig struktur för det finska språkets vitalisering och fortlevnad i Sverige.

Romska kulturcentret i Malmö, som rymmer ett bibliotek och en fast utställning. Därutöver arrangerar kulturcentret publika aktiviteter lokalt, regionalt och nationellt. Verksamheten är angelägen för att öka samhällets kunskaper om romsk kultur och för att skapa förutsättningar för utövande av romsk kultur. De senaste åren har centret inlett samarbeten med flera kulturinstitutioner, bland andra Hälsinglands museum och Regionmuseet Kristianstad, som lett till ökad kunskap om det gemensamma kulturarvet.

Tornedalsteatern i Pajala, som vill öka intresset för det nationella minoritetsspråket meänkieli och minoritetsidentiteten hos barn och unga genom teater, dans och musik samt låta tornedalingar uppleva och också tala sitt eget språk på scenen.

Uusi Teatteri, som spelar barn- och ungdomsteater på finska och svenska i stora delar av Sverige. Teatern bedöms som central för att öka kunskapen om den sverigefinska kulturen och för att stärka minoritetsspråket finska hos barn och unga.

Kulturrådet bedömer att de beviljade medlen främjar de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige och även att de bidrar till en konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling på området. Stödet utgör grundstommen för centrala kulturstrukturer inom respektive minoritetsgrupp, med en verkan även utöver verksamheternas direkta resultat.