Nya mål för funktionshinderspolitiken

Regeringen har presenterat ett nytt mål och en ny inriktning som ska styra funktionshinderspolitiken. Propositionen lämnas nu vidare till riksdagen för beslut i höst. Den innehåller inga lagförslag utan utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att alla människor ska ha jämlika levnadsvillkor och kunna vara delaktiga i samhället och kunna få hjälpmedel och stödinsatser, om så behövs.

Ett antal åtgärder presenterades där speciellt transport, samhällsplanering och IT-politik nämndes som strategiska samhällsområden. Särskilt fokus ska också ligga inom arbetsmarknad och utbildning.

En viktig del i både konvention och proposition är principen om universell utformning. Den innebär att samhället utformas så att det passar alla, i allt från byggd miljö till kunskap och kommunikation.

För att landsting och kommuner ska kunna genomföra och uppfylla målet föreslår regeringen att Myndigheten för delaktighet får 13 miljoner kronor att fördela i samarbete med länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting.

Det nya och tydligare funktionhindersmålet kommer även att påverka kultursektorn.