Till navigation Till innehåll

Ökad satsning på fri scenkonst

Kulturrådet fördelar närmare 50,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 55 fria aktörer inom scenkonsten. Det är en höjning med cirka 1,5 miljoner kr från tidigare år. Dessutom beviljas 1,2 miljoner kronor till sex nya projekt. Bland mottagarna finns aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om en rejäl höjning av kulturbudgeten. Det innebär bland annat en ökning med totalt 115 miljoner kronor och bättre förutsättningar för det fria kulturlivet. För Kulturrådet innebär det en ökning med 25 miljoner kronor till fria aktörer inom musik och scenkonst.

För att fria aktörer inom teaterområdet ska kunna få del av satsningen redan nästa år har Kulturrådet omprövat verksamhetsbidragen för 2018. Det nya beslutet ökar grundfinansieringen med tre procent för alla med verksamhetsstöd för nästa år. Inom dansområdet har beslut fattats tidigare under året om förstärkningar utifrån behovet av ökad grundfinansiering till koreografer, arrangörer och plattformar för dans.

Den fria scenkonsten är ett vitalt och expansivt konstområde. Den förstärkta budgeten gör det även möjligt att möta behovet av återväxt genom att mer pengar kan ges till projekt. Den första projektomgången för 2018 har redan fördelats men nu kan ytterligare sex bordlagda ärenden beviljas projektbidrag.  De som inte har verksamhetsbidrag från Kulturrådet har fortfarande möjlighet att söka projektbidrag för 2018. Nästa ansökningsomgång öppnar i december.

Syftet med bidragen inom scenkonsten är att främja kvalitet, mångfald och förnyelse. Alla ska kunna ta del av konst och kultur som är offentligt finansierad. Kulturrådet har beaktat ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv vid bedömningen.  Inom sitt verksamhetsområde har Kulturrådet även ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor samt ett samlat ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.