Till navigation Till innehåll

I höstas släppte vi en rapport om svensk cirkus och i den lämnades flera förslag på förbättrande åtgärder. Nu påbörjas arbetet med att förbättra villkoren för cirkusen i Sverige.

Vi fick i uppdrag av regeringen att kartlägga situationen inom svensk nycirkus, eller samtida cirkus som den också kallas, och resultaten presenterades i rapporten Professionell samtida cirkus: en kartläggning. Rapporten var en av de första i sitt slag i Sverige och målet var bland annat att teckna en bild av fältets aktörer, vilka utbildningar som finns och hur finansieringen ser ut. Rapporten konstaterade att cirkusen är en vital konstform med stora konstnärliga värden och starkt växande publikintresse men också en konstform med flera utmaningar.

Rapporten blev också utgångspunkt för flera olika diskussioner, bland annat om resursfördelning, begreppsanvändning, rapportens upplägg och om klassisk cirkus i relation till samtida cirkus. De diskussioner som förts har varit viktiga och nödvändiga för den fortsätta utvecklingen av branschen och nu återstår att bestämma hur vi gemensamt ska arbeta vidare. I rapporten föreslogs följande åtgärder:

  • Stärka kompetensen hos arrangörer, scenkonstinstitutioner, politiker, tjänstepersoner och utövare.
  • Stärka den främjande verksamheten genom att en stärkt branschorganisation och genom att synliggöra konsulentfunktionens betydelse.
  • Bidra till förbättrade villkor för produktion genom ökad statlig finansiering, detta även genom en prioritering av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen.
  • Skapa bättre förutsättningar för att inkludera ”annan scenkonst” i kultursamverkansmodellen genom förändring av lydelsen i förordning som styr stödet.
  • Uppmuntra utveckling av cirkuskonsten vid landets scenkonstinstitutioner.
  • Skapa bättre produktionsvillkor genom en bättre tillgång till lokaler för träning, repetition och residens samt så kallad daglig träning för cirkusartister.
  • Stärka publikens tillgång till samtida cirkus bland annat genom samarbetsstruktur för turnéer.
  • Ett förtydligat uppdrag för Riksteatern att bidra till utveckling och spridning av den samtida cirkusen som konstform.

Vi har fört inledande diskussioner med branschorganisationen Manegen som också arbetar vidare med några av de åtgärder som föreslagits i rapporten. Manegen är ett centrum för cirkus, varieté och gatuperformance. Organisationen pekas i rapporten ut som en viktig resurs för att stärka konstområdets infrastruktur och utveckling så att publik kan få ta del av professionell samtida cirkus i fler delar av landet. Vi träffar regionala företrädare för att diskutera cirkusen runt om i landet. Det första mötet hålls i samband med scenkonstbiennalen Bibu i Helsingborg 16-19 maj. Utöver det kommer vi arbeta löpande med kompetenshöjande insatser, förankring i regioner och institutioner och se över hur infrastruktur och produktionsvillkor kan förbättras.