Till navigation Till innehåll

Förstärkt kultursatsning på landsbygden

Den 30 augusti, fick Kulturrådet ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att förbereda satsningar på att stärka kulturverksamheter i de glesast befolkade landsbygderna. Under perioden 2019–2020 kommer vi att genomföra ett antal pilotprojekt och erfarenheter från projekten ska sedan spridas till berörda aktörer i hela landet.

– Att alla människor i Sverige ska ha samma rätt till kultur är ett av Kulturrådets viktigaste mål, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Pilotprojekt är ofta bra för att utveckla nya spännande former och arbetssätt.

Kulturrådet ska inför 2019 förbereda att medel kan sökas av aktörer i hela landet. Satsningen är tänkt att komplettera stöden inom kultursamverkansmodellen. För nästa år 2019 avsätts 20 miljoner kronor och samma summa beräknas för 2020.

Satsningen fanns redan i våras med i regeringens proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (2017/2018:179).

Uppdraget ska delredovisas den 15 november 2018 och slutredovisas den 15 mars 2021.