Svar på betänkandet Konstnär – oavsett villkor

Ett samordningssekretariat för digitalisering, konstområdena i kultursamverkansmodellen och konstnärliga produktionshus för ungdomar. Det är några av de förslag Kulturrådet kommenterar i remissvaret till betänkandet Konstnär – oavsett villkor?

Utredningen föreslår att regeringen tar fram en samlad strategi för digitalisering av den offentligt finansierade kulturen och att ett samordningssekretariat ska inrättas vid Kulturrådet. Vi instämmer i att staten bör ta ett mer samlat grepp om digitaliseringens påverkan på konstnärernas yrkesutövande, och delar uppfattningen att vi bör få ett samordnande uppdrag för detta. Utredningen specificerar inte hur de 100 miljoner kronor som skulle komma med uppdraget ska fördelas.  Men vi pekar på möjligheten att bland annat fördela utvecklingsbidrag till institutioner och aktörer när det gäller olika aspekter av digitalisering. 

Kultursamverkansmodellen

En utgångspunkt när kultursamverkansmodellen infördes var att ge bättre möjligheter för kulturskapare i hela landet att arbeta och utveckla sitt konstnärskap. 
Utredningen konstaterar också att konstnärsperspektivet har börjat utvecklas i kulturplanerna.  Vi menar att det i hög grad beror på att förordningen beskriver vilka områden som kulturplanerna ska omfatta. Därför avstyrker vi utredningens förslag att stryka dessa områden. Vi ser gärna att utredningens förslag om 25 miljoner kronor till kultursamverkansmodellen blir verklighet. Pengarna kan fungera som utvecklingsbidrag och stimulera en fortsatt utveckling av regionala konstnärspolitiska insatser.   

Helhetsperspektiv
Vi vill understryka vikten av ett helhetsperspektiv. Arrangörer, scener, institutioner och ”mellanhänder”, möjliggör alla för konstnärer att vara verksamma och att nå en publik. Därför välkomnar vi till exempel ett uppdrag att göra en fördjupad analys av arrangörsledet inom alla konstområden.

Vi välkomnar att fler unga på fler platser ska få möjlighet till konstnärligt skapande tillsammans med professionella konstnärer. Vi avråder från den inlåsning i ”produktionshus” som utredningen föreslår, men skulle välkomna en förstärkning om 50 miljoner kronor till verksamheter som har potential att verka i den riktningen.  Det kan ge befintliga strukturer som kulturskolor, kommunala eller regionala centra för kultur eller olika typer av scener och arrangörer möjligheter att bredda sina utbud.