Kulturrådets synpunkter på förslaget till nationell biblioteksstrategi

Vi har i dagarna lämnat synpunkter på utkastet till nationell biblioteksstrategi som Kungliga biblioteket står bakom. Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi är namnet på utkastet. Kulturrådet lyfter bland annat fram bibliotekets roll i samhället för läsning och läsfrämjande.

Kulturrådet betonar vikten av att strategin tydligt förhåller sig till bibliotekens roll för samtida och framtida samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om demografi, en åldrande befolkning och ökade samhällsklyftor.

– Ett område som vi vill trycka på handlar om människors rätt att utveckla alla sina språk eftersom språk har en avgörande betydelse för människors identitet och är grundläggande i all biblioteksverksamhet. Vi vill därför se en tydligare strategi för hur biblioteken ska verka på det området, bland annat när det gäller de nationella minoritetsspråken, säger Lotta Brilioth Biörnstad, som är enhetschef på Kulturrådet.

Kulturrådet vill också se tydligare fokus på delaktighet i den kommande nationella biblioteksstrategin. I bibliotekslagen finns några målgrupper utpekade; barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Vid sidan av skolan är biblioteken den enskilt viktigaste aktören för att främja läsning. Biblioteken har en central uppgift att överbrygga läsklyftor. Det saknas dock en strategi för detta i utkastet. För folkbiblioteken är samverkan med andra aktörer centralt för att arbeta läsfrämjande. Det kan vara studieförbund, äldreomsorg, föreningar, vårdcentraler, idrottshallar, arbetsförmedlingar med mera.

Utöver läsfrämjande anser Kulturrådet att strategiska förslag för bibliotekens litteratur- och kulturverksamhet bör utvecklas i strategin. Betydelsen av den fria och kreativa läsningen bör poängteras mera, liksom läsningens egenvärde.

När det gäller avsnittet om regional biblioteksverksamhet behöver det utvecklas, analyseras och förankras hos de institutioner och målgrupper som berörs. Vi vill här poängtera att insatser som syftar till att skapa likvärdighet och nationella samordning inte bör ske på bekostnad av skilda, lokala behov och variationer.

Bakgrund
Kungliga biblioteket har sedan 2015 i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Sekretariatet har hittills presenterat en omvärldsrapport och flera fördjupade rapporter. Strategin ska redovisas i mars 2019. Sex centrala områden pekas ut för biblioteken; demokrati, tillgänglighet, utbildning, läsning, digitalisering och infrastruktur. Demokratiområdet är överordnat och stämmer överens med bibliotekslagens ändamålsparagraf. Den 31 oktober 2018 är sista datum för synpunkter. Under oktober kommer KB hålla fem dialogseminarier runtom i landet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Lotta Brilioth Biörnstad
Enhetschef litteratur och bibliotek
08 519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Header logo