Till navigation Till innehåll

Nationell översyn av kultur och hälsa

Vi skickade den 17 september en rapport om området kultur och hälsa till regeringen. I vår översyn ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

Kulturrådet har under 2018 haft i uppdrag att göra en nationell översyn av området kultur och hälsa. I uppdraget har ingått att ge en bild av hur kunskapsutbyte och samverkan bedrivs och kan vidareutvecklas mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Kulturrådet skulle bland annat lyfta fram goda exempel på strukturerad samverkan mellan sektorer som har etablerats på ett framgångsrikt sätt i regionerna.

I Kulturrådets rapport beskrivs att området kultur och hälsa är en tvärsektoriell fråga som berör både kultursektor, hälso- och sjukvård, social omsorg, folkhälsa och utbildningssektor. Kultur och hälsa är ett paraplybegrepp som täcker in flera inriktningar och tillämpningar.

Inom verksamhetsområdet inryms olika typer av insatser där konstnärliga uttryck, konst och kultur används inom hälso- och sjukvårdsområdet, vård- och omsorgsområdet eller folkhälsoområdet. Det kan vara utifrån ett behandlande och rehabiliterande syfte, eller i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte. Andra begrepp som kultur i vården, kultur för äldre, kultur på recept förekommer parallellt.

Kulturrådet föreslår ett antal nationella åtgärder för att utveckla området kultur och hälsa:

  • Samverkan mellan socialdepartementet, utbildningsdepartementet, och kulturdepartementet.
  • Uppdrag till nationella myndigheter/organisationer, att sprida kunskap om arbetsmetoder, modeller och forskning
  • Uppdrag till nationella myndigheter/organisationer att samverka tvärsektoriellt
  • Nationella stimulansmedel för utveckling av området.

Som underlag för rapporten ingår intervjuer med regionala företrädare från alla regioner Merparten av de som har intervjuats är anställda vid regionala kulturförvaltningar. Kulturrådet har också skickat en enkät till samtliga landsting och regioners hälso- och sjukvård. 14 av 21 regioner eller landsting har besvarat enkäten.

I intervjuer och enkätsvar framkommer hur de regionala företrädarna anser att området ska kunna utvecklas regionalt och nationellt. Regionalt måste det finnas grundläggande uppdrag och mandat för att personal inom vård och omsorg ska kunna arbeta med frågorna. Det behövs också ökad och strukturerad samverkan mellan sektorsområden, plattformar för kunskapsutbyte och långsiktighet i arbetet. Både hälso- och sjukvården, omsorgen och kultursektorn behöver mer kunskapsutbyte och kompetensutveckling kring metoder och modeller. Aktuell forskning och evidens behöver spridas, och utbildningar inom vård och omsorg bör inbegripa utbildning inom området kultur och hälsa.

Regionerna efterfrågar nationella parter som ansvarar för kunskapsspridning och samordning inom området kultur och hälsa. De vill även se nationella policyinsatser, sektoröverskridande samverkan och ansvarstagande från flera politikområden, nationella stimulansmedel och satsningar på svensk forskning och utbildning.

– Vi konstaterar att det finns flera spännande initiativ runt om i landet för att utveckla området kultur och hälsa, säger Karin Westling. Förhoppningen är att vår översyn ger en grund för utökad kunskap om och utveckling av området i Sverige.

Läs mer

Nationell översyn av kultur och hälsa