Att hitta utbildad personal och få fler konstformer till kulturskolan - det är två framtida utmaningar för den kommunala kulturskolan. Tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, har vi nu fått regeringens uppdrag att göra en kartläggning.

Kartläggningen syftar till att omfatta alla högskoleutbildningar i landet som kan leda till arbete som pedagog i kulturskolan. Kulturskolornas behov av personal på kort och lång sikt ska undersökas. 

Ska bli relevant för fler
Uppdraget handlar också om att kulturskolan ska omfatta fler konstformer och bli mer tillgänglig och relevant för så många barn som möjligt. Kulturskolorna måste även fortsättningsvis hålla hög kvalitet och därför måste kompetensförsörjningen av pedagoger säkras. Enligt uppdraget ska UHR och vi också skapa nätverk mellan berörda organisationer och grupper.

Redovisning 2020

Kartläggningen ska delredovisas till Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet senast den 28 december 2018. Uppdraget ska slutredovisas den 30 december 2020.

Bakgrund till uppdraget

I oktober 2014 aviserade regeringen att en nationell strategi för den kommunala kulturskolan skulle tas fram. Ett halvår senare, i april 2015 tillsattes en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur staten kan bidra till att göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. I oktober 2016 överlämnade utredaren betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund till regeringen.  (SOU 2016:69). Utredningen har remitterats.

I regleringsbrevet för 2018 fick Kulturrådet tio miljoner kronor av regeringen för att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum inom myndigheten. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. Att fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utvecklingsbehov ingår i uppdraget.