Inför hösten finns mer pengar att söka för fria aktörer inom konstområdet bild och form. Ansökningsomgången för utställningsarrangörer och projektbidrag öppnar den 21 augusti och pågår till den 18 september.

Kulturrådet har under senare tid sett en stark konstnärlig utveckling inom konstområdet bild och form. Det innebär att behovet av ekonomiskt stöd för konstnärerna ökar. Kulturrådet äskade i senaste budgetunderlaget ökade medel till området, vilket hörsammades av regeringen. Kulturdepartementet höjde sammantaget anslaget med 12 miljoner kronor, från 28 till 40 miljoner kronor årligen.

– Vi kan nu stärka områdets utveckling genom att stödja både konstnärernas och arrangörernas villkor, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet. 
 
Anslagshöjningen bidrar till att utställningsarrangörer inom bild- och formkonstområdet får rimliga budgetar för sin verksamhet och därmed kan verka långsiktigt.

Ökade medel bidrar även till att stärka de professionella konstnärernas villkor. Det sker genom att  sökande som förutom utställningar även producerar konstnärliga verk, kan budgetera för såväl utställnings- som medverkansersättning. Resultatet blir att fler konstnärer får rimliga arbetsvillkor och möjlighet att leva på sitt konstnärskap och därmed stärks hela konstområdet.

Kulturrådet kommer därför särskilt titta på hur de sökande budgeterar för ersättning till konstnärer för deras arbete bland annat utställnings- och medverkansersättning.

Med ökade medel att fördela kan Kulturrå¬det stödja både experimentella nyetableringar och större aktörer på längre sikt. Detta främjar utbudet av bild- och formkonst i hela landet och områdets starka internationella utbyte. Vidare leder ökningen till ett fortsatt utbud för barn och unga, konstnärlig förnyelse och mångfald samt tillgänglighet.