Detalj ur omslaget till Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Illustration Lousie Winblad.

Vi stödjer Läsdelegationens syn på läsning som ett ansvar för hela samhället

Kulturrådet har lämnat in ett yttrande till regeringen över Läsdelegationens betänkande. Vi instämmer i delegationens slutsats att framgångsrika insatser för att stärka läsningen förutsätter samarbete mellan olika yrkesgrupper, organisationer och samhällssektorer.

Sedan 2013 har Sverige haft nationella mål för läs- och litteraturfrämjande och 2016 tillsattes en läsdelegation med uppdrag att samla aktörer från skola, kultur och föreningsliv runt insatser för läsning. Slutbetänkandet innehåller en rad förslag om hur barns och ungas läsning kan stärkas, både i skolan och på fritiden.

I vårt yttrande till regeringen betonar vi läsningens betydelse för demokratin och ett socialt hållbart samhälle. Språket och läsförmågan är avgörande för att vara delaktig i samhället. Tillgänglig läsning, flerspråkighet och social hållbarhet är tre perspektiv som Kulturrådet anser bör lyftas fram i det fortsatta arbetet med läsfrämjande.

När det gäller tillgänglig läsning är det viktigt med ett tydligt användarperspektiv för barn med någon form av läsnedsättning. Delaktighet från målgruppen och samverkan mellan läsfrämjande aktörer spelar stor roll.

Under perspektivet flerspråkighet behöver förskolans, bibliotekens och barnhälsovårdens arbete och kompetens på området synliggöras. Att skydda och främja de nationella minoritetsspråken är särskilt viktigt.

Små barns språkutveckling är ett område som engagerar oss. Kulturrådet driver sedan år 2014 initiativet Bokstart, som är en nationell satsning på små barns språkutveckling. Vi föreslår att satsningen blir permanent och sprids med statligt stöd till samtliga kommuner.

Kulturrådet föreslår också  förtydligade uppdrag för samverkan mellan de statliga myndigheter som på olika sätt verkar för barns och ungas läsning, till exempel Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier och Skolverket, men också med Socialstyrelsen, för att stärka den samverkan mellan barnhälsovård, bibliotek och förskola som finns på kommunal och regional nivå.

YTTERLIGARE INFORMATION

Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef
Telefon: 08 519 264
lotta.biornstad@kulturradet.se


Helene Oljons, pressansvarig

Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo