Kulturrådets budgetunderlag 2020–2022

Den 1 mars lämnade Kulturrådet sitt budgetunderlag till regeringen. Varje år ger vi regeringen ett budgetunderlag där vi berättar om vilka resurser som behövs inom myndighetens verksamhetsområde. Vi redovisar behoven tre år framåt och vad vi beräknar att det kommer att kosta.

Bland annat vill Kulturrådet att de tidsbegränsade förstärkningar vi fått för att förstärka vissa områden i kultursamverkansmodellen nu permanentas. Det gäller bild- och form samt litteratur – och biblioteksområdet. Också de tidsbegränsade medlen för musikaliska scenkonsten är nödvändiga för att säkerställa regionernas möjligheter att fortsatt erbjuda musikverksamhet av samma kvalitet och omfattning som hittills.

Kulturrådet pekar också på behovet att bredda deltagandet i kulturen. Det kan handla om skillnader i kulturdeltagande mellan personer som bor i stad och på landsbygd, mellan människor födda i Sverige och utanför, mellan barn som växer upp med olika ekonomiska och sociala förutsättningar. Därför är de förstärkningar av kulturbudgeten och nya uppdrag som Kulturrådet har fått under senare tid, som stärkta bibliotek och inrättandet av Kulturskolecentrum, särskilt viktiga.

Läs mer

Läs Kulturrådets budgetunderlag här