Till navigation Till innehåll

Öppet svar om bidrag till musikarrangörer

Kulturrådet har fått ett öppet brev från riksförbundet Svensk jazz som vi vill bemöta. Här förklarar vi bakgrunden till varför bidraget till musikarrangörer har förändrats och hur beslutsprocessen går till.

Först vill vi lyfta fram att verksamhetsbidraget ökar med 1,4 miljoner kronor jämfört med fjolåret. 26 nya aktörer får verksamhetsbidrag för 2019. 35 aktörer får höjda bidrag, varav ett tiotal jazzarrangörer. Cirka hälften av de som får projektbidrag är nya bidragsmottagare. Det är god geografisk spridning över hela landet. Svensk jazz och anslutna medlemmar får ungefär en fjärdedel av bidragssumman. Totalt har 305 av 491 inkomna ansökningar beviljats bidrag.

Musikarrangörerna ser till att musiker och publik möts. De är oumbärliga för musikområdet och för att uppnå de kulturpolitiska målen. I Sverige finns en imponerande infrastruktur av arrangörer, ofta av ideell karaktär. Arrangörerna möjliggör ett varierat utbud av levande musik av hög kvalitet i hela landet.

Förändringar av bidraget

Vi har länge sett behov av att genomlysa verksamhetsbidraget till musikarrangörer. Bakgrunden är förändringar i musiklivet, bidragets förordning, Kulturrådets uppdrag och diskussioner med samtliga referensgrupper inom musikområdet. I fjolårets beslut om verksamhetsbidrag till musikarrangörer aviserade Kulturrådet att bidraget skulle ses över och att förändringar skulle kunna genomföras redan till nästa ansökningsomgång.

Efter kontinuerlig dialog med riksförbund och andra centrala aktörer inom musiklivet fastställde Kulturrådet nya riktlinjer i juni 2018 för arrangörsbidraget, med syfte att göra bidragsgivningen mer tillgänglig och relevant. En förändring är att enskilda firmor nu kan söka och få bidrag, liksom aktörer med annan medfinansiering än kommunalt och regionalt stöd. Utöver detta har den vidareförmedling av bidrag som ett antal riksorganisationer ägnat sig åt upphört. Alla musikarrangörer söker nu bidrag direkt från oss, på lika villkor, enligt den likhetsprincip vi som myndighet ska följa.

Vi bedömer att bidragsprocessen blir mer flexibel, effektiv och rättssäker. Bidraget blir begripligt och transparent. Alla aktörer har tillgång till samma information och möjlighet till dialog med Kulturrådet. Rättssäkerheten säkerställer vi genom att en referensgrupp bedömer alla ansökningar enligt samma bedömningsgrunder och genom en enda berednings- och beslutsprocess. Förändringarna ger oss ökad möjlighet till nationell överblick och att samordna regionala resurser. Enligt den förordning som reglerar arrangörsbidraget ska statsbidraget främja mångfald, kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet. Förändringarna i bidraget har gjort det lättare att leva upp till förordningens intention.

Beslutsprocessen

Hur har då beslutsprocessen gått till i årets ansökningsomgång till musikarrangörer? Kulturrådets referensgrupp på tio personer har bedömt ansökningar enskilt och i relation till övriga sökande. Därefter har gruppen lämnat ett gemensamt förslag som Kulturrådet sedan fattat beslut utifrån. Som generaldirektör är jag ytterst ansvarig för beslutet. Vi har stort förtroende för referensgruppens kompetens vad gäller musiklivets struktur, förutsättningar och skiftande musikaliska uttryck. Kunskapen som referensgruppen besitter gäller även hela jazzfältet, som i sig innefattar en myriad av musikaliska uttryck. Det går också att anmäla intresse att själv sitta i en referensgrupp via ett anmälningssystem en gång per år.

De bedömningsgrunder som vägt tungt i besluten är kvalitet, förnyelse och utveckling, mångfald, geografisk spridning av arrangörer samt ett jämställdhetsperspektiv. Bedömningsgrunderna är inte nya utan har gällt för bidraget i många år. Riksförbundet Svensk jazz har även fått bidrag för att jobba med dessa frågor.

Kulturrådet har den här omgången tagit emot närmare 500 ansökningar inom arrangörsbidraget, både för verksamhet och projekt. Många av aktörerna är nya, även när vi inkluderar de som tidigare sökt bidrag via riksförbunden istället för direkt från oss. Nya sökande skärper konkurrensen och tvingar fram omprioriteringar. Det är positivt att nya aktörer kommer in i systemet men också oundvikligt att det för med sig negativa konsekvenser för andra, inom jazz såväl som andra musikaliska uttryck.

Eftersom det är ett så kallat samlingsbeslut görs en samlad bedömning för samtliga sökande. Bedömningen står i beslutet. Sökande som vill få återkoppling på sin ansökan välkomnas till dialog med bidragets handläggare om sådant som referensgruppen bedömer kan utvecklas i verksamheten.

Kulturrådet har naturligtvis förståelse för att avslag för en aktör som tidigare haft verksamhetsbidrag i flera år är en besvikelse, och att det kan påverka verksamheten. I sammanhanget kan vi dock konstatera att arrangörsbidraget från Kulturrådet generellt utgör en mindre andel av intäkterna. Biljettintäkter och kommunalt stöd är desto viktigare för arrangörerna.

Besluten

Parallellt med förnyelse och utveckling är det viktigt att värna kontinuitet och långsiktighet. Inom verksamhetsbidrag till musikarrangörer har 242 aktörer fått bidrag. Ungefär 90 procent av dem fick verksamhetsbidrag även för 2018, direkt från Kulturrådet eller via riksförbund.

Referensgruppen har i sitt arbete tagit hänsyn till tidigare beviljade bidrag, även de som vidareförmedlats via riksförbund, och haft dem som utgångspunkt för 2019 års bidrag. Dock har Kulturrådet inget uppdrag att dela in eller föra statistik över genrer, eller gynna vissa musikaliska uttryck framför andra. Vårt uppdrag är att det ska finnas en mångfald av musikaliska uttryck av hög kvalitet i hela landet.

Vad gäller kritiken om att beslut kommer en bit in på det nya året framgår det tydligt på Kulturrådets webbplats när beslutet fattas, det vill säga i början av februari. Kulturrådet vill gärna fatta beslut om bidrag tidigare, men vi får vårt regleringsbrev med kommande års disponibla bidragsmedel ett år i taget, runt jul. De som tidigare fick bidraget vidareförmedlat väntade ännu längre, i avvaktan på att riksförbunden i sin tur haft sin berednings- och beslutsprocess. Kulturrådet kan och ska inte ge förhandsbesked om beslut, och har därmed inte någon möjlighet att förvarna dem som får ett sänkt bidrag eller avslag.

Vi vill också informera om att alla aktörer som vill arrangera konserter och festivaler från mitten av året och framåt har möjlighet att söka projektbidrag till musikarrangörer i vår. Det gäller även de vars ansökningar avslagits de senaste besluten. Sista ansökningsdag är 25 april 2019, med beslut i juni.

Avslutningsvis ska vi säga att Kulturrådet kontinuerligt utvärderar sin bidragsgivning och följer upp effekterna av förändringarna. Förändringen aktualiserar en övergripande frågeställning om vilket musik- och kulturliv vi vill ha, och hur vi kan nå dit!

Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet

Läs mer

Öppet brev till Kulturrådet på Svensk Jazz webbplats
Vårt pressmeddelande om senaste fördelningen av bidrag till musikarrangörer.