Till navigation Till innehåll
Kulturrådets fördelning av stödpaketet till kulturen är beslutad.Kulturrådets fördelning av stödpaketet till kulturen är beslutad.Kulturrådets fördelning av stödpaketet till kulturen är beslutad.

Kulturrådets fördelning av stödpaketet till kulturen är beslutad.

Beslut om krisstöd till kulturen

Kulturrådet har fördelat krisstödet för inkomstbortfall på grund av coronapandemin. Cirka 1 500 aktörer och arrangörer uppfyllde villkoren och får stöd, de flesta från musik- och scenkonstområdet.

– På kort tid har vi fördelat många miljoner till ett hårt drabbat kulturliv, ett jätteviktigt uppdrag som betytt mycket för många små och stora aktörer. Men vi vet att stora delar av branschen fortfarande blöder och vi fortsätter att jobba för att stötta kulturlivet inom våra ordinarie bidrag, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Pengarna räckte till alla sökande som uppfyllde kraven. De får nu, enligt förutsättningarna för stödet, 50 eller 75 procent av det sökta beloppet. Alla som har varit berättigade till stöd får del av krispaketet. För att avlasta de tekniska systemen fattade Kulturrådet fördelningsbeslut vid tre tillfällen.

Beviljade bidrag inom stödpaketet till kulturen, första beslutet
Beviljade bidrag inom stödpaketet till kulturen, andra beslutet
Beviljade bidrag inom stödpaketet till kulturen, tredje beslutet

Det första beslutet den 15 juni gällde beslut för ansökningar under 100 000 kronor, det andra beslutet den 16 juni gällde ansökningar för större belopp och den tredje fördelningen, den 24 juni, var för ansökningar som hade bordlagts vid tidigare fördelning.

Ansökningarna som har kom in till Kulturrådet motsvarade sammantaget 763 miljoner kronor, mer än dubbelt så mycket som de 370 miljoner som fanns att fördela. Enligt regeringens förordning kunde Kulturrådet dela ut högst 75 procent av det sökta beloppet upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon kronor. En arrangör eller aktör kunde som mest få tio miljoner kronor.

Pengar kvar till enskilda konstnärer och utövare

Kulturdepartementets beräkning av hur den halva miljarden i stödpaketet skulle fördelas av olika myndigheter har stämt relativt väl. Kulturrådets andel av stödet till grupper och organisationer räckte och det blev även pengar över vilka bland annat Konstnärsnämnden nu för möjlighet att fördela till enskilda konstnärer.

– Det är positivt att pengarna har räckt. Alla som har varit berättigade till stöd får del av krispaketet, samtidigt som det finns pengar kvar till de enskilda utövare som drabbats särskilt hårt av krisen, säger Kajsa Ravin.

Omfördelning av stöd till fria kulturskapare

Nytt uppdrag till Konstnärsnämnden att fördela ut krisstöd

Huvudsaklig fördelning

Kulturrådets uppdrag var att fördela stöd till arrangörer av kulturevenemang och konstnärligt verksamma aktörer för intäktsbortfall eller merkostnader på grund av inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Evenemangen skulle ha varit öppna för allmänheten och hållits före den 31 maj 2020.

Drygt 2000 ansökningar kom in och runt 1500 får stöd. Omkring tre fjärdedelar av ansökningarna kom från aktörer och arrangörer som inte har sökt bidrag från Kulturrådet tidigare.

– Vi har fått in många nya kulturaktörer bland de sökande, säger Kajsa Ravin. Vi kan se att det ekonomiska behovet är stort hos privata kulturarrangörer som vanligtvis inte får offentligt stöd, utan är beroende av publikintäkter.

Uppdraget att fördela stödpaketet till kulturen har varit omfattande och komplext med stor variation mellan de verksamheter som ansökt. Kulturrådet har tagit hänsyn till de sökandes behov av ekonomiskt stöd, samt att medlen fördelas till en mångfald av kulturella uttryck i hela landet.

Ungefär hälften av de beviljade medlen går till musikområdet och drygt en fjärdedel till scenkonst. Resterande medel går till aktörer inom bild- och formområdet, museer, utställningsverksamhet, litteratur- och läsandeverksamhet samt konstområdesövergripande verksamheter.

Fördelningen över landet speglar branschen

En stor andel av medlen går till sökande från storstadsregionerna. Men flera har sökt för verksamhet utanför storstäderna.

Om ansökan fått avslag

De ansökningar som har fått avslag uppfyller inte kraven för bidraget. De kan till exempel handla om att de bilagor som efterfrågas inte har skickats in eller att enskilda konstnärer som skulle ha sökt bidrag hos Konstnärsnämnden eller Författarfonden har sökt hos Kulturrådet. Enskilda näringsidkare som har sökt för arrangerande verksamhet och ensembleverksamhet omfattas av bidraget och har kunnat beviljas stöd av Kulturrådet.

Ett avslag kan också ha att göra med vilken typ av evenemang som ansökan gäller, när i tid evenemanget skulle ha skett och om det skulle ha skett i Sverige. Kulturrådet får bara ge bidrag för intäktsbortfall eller merkostnader för kulturevenemang som skulle ha skett i Sverige innan den 31 maj och som har ställts in eller skjutits upp. Det betyder att det inte varit möjligt att söka för exempelvis utlandsturnéer eller sommarevenemang efter den 31 maj.

I beslutet som skickats ut till alla sökande finns information om vad stödet kan gå till och hur vi har gjort bedömningen.

Dubbelfinansiering

Många kulturaktörer är berättigade att söka flera olika sorters krisstöd för sin verksamhet. Men det går inte att beviljas flera offentliga bidrag för samma sak. Kulturrådet behöver därför veta om de som sökt bidrag hos oss även fått annat stöd för samma ändamål.

Mer information och blankett för att skicka in uppgifter

Har du frågor?

I vårt forum finns frågor och svar om besluten samlade. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

Frågor och svar om besluten

Vår support når du via: stodpaket@kulturradet.se

Telefon: 08-519 264 01

Telefontid helgfria vardagar:
Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9:00-11:00
Tisdagar och torsdagar kl. 13:30-15:30.

Bakgrund

Läs mer om stödets utformning: Stödpaketet i korthet