Till navigation Till innehåll
Vuxen som läser för ett barn.Vuxen som läser för ett barn.Vuxen som läser för ett barn.

Bokstart är till för barn i åldern 0–3 år och vuxna i deras närhet. Foto: Susanne Kronholm.

Bokstart fortsätter att utvecklas och spridas

Vi välkomnar 19 nya projekt och 11 nya språknätverk till Bokstart i samband med årets bidragsfördelning av 10 069 000 kr. Detta är den sista ansökningsomgången inom regeringsuppdraget för Bokstart – om budgetpropositionens förslag går igenom permanentas satsningen från 2021.

– Förskolan är tydligt representerad i årets ansökningar, både i pågående projekt och bland dem som ligger i startgroparna. Gemensam kompetensutbildning, föräldrasamtal och kapprumsbibliotek finns med i flera ansökningar, säger Nina Suatan, handläggare för Bokstart, om en stark tendens i årets ansökningar.

– Genom att bygga upp läsmiljöer och bokhörnor, på BVC, öppen förskola och andra platser där familjer med små barn vistas, vill projekten öka tillgång och tillgänglighet till böcker och information om språkutveckling och skapa plattformar för möten med föräldrar, fortsätter Anna Hällgren, också handläggare för Bokstart.

Projektbidrag

I år ges 9 519 000 kr i bidrag till Bokstartprojekt, fördelat på 28 ansökningar. Till detta fördelningstillfälle har det kommit in 31 ansökningar. Av de ansökningar som behandlas i detta beslut är 16 län representerade. Totalt ansökt belopp uppgår till 14 456 801 kronor. Av de 31 ansökningarna är 4 regionala och 27 kommunala. Bland de beviljade ansökningarna finns två nya regionala projekt med, Värmland och Västmanland, och kommunerna som ingår i dessa.

Språknätverksbidrag

550 000 kr fördelas i bidrag till språknätverk, fördelat på 11 ansökningar. Till detta fördelningstillfälle har det kommit in 11 ansökningar. Av de ansökningar som behandlas i detta beslut är 7 län representerade. Totalt ansökt belopp uppgår till 550 000 kronor. Av de elva ansökningarna är samtliga kommunala.

Om Bokstart

Huvudsökande till bidragen inom Bokstart är regional eller kommunal biblioteksverksamhet, med minst en medsökande organisation eller institution inom barnhälsovård och/eller förskola. Bidraget till projekt inom Bokstart ska användas för att utveckla regionala och kommunala satsningar på små barns språk- och läsutveckling.

För att betraktas som ett Bokstartinitiativ ska projektet:

 • Vara en långsiktig satsning för att tidigt stimulera språk- och läsutveckling hos barn
 • Rikta sig till barn i åldern 0–3 år och vuxna i deras närhet
 • Utgå från varje enskild familjs och barns behov
 • Stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för barnets språk- och läsutveckling 
 • Utveckla hållbar samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola

Som urvalsgrunder för bidrag till projekt/språknätverk gäller att de:

 • Bygger på sektorsövergripande och hållbar samverkan
 • Möjliggör för engagemang och delaktighet hos de som projektet riktar sig till
 • Har en långsiktig vision och plan för fortsatt arbete efter satsningens slut
 • Utmärks av ett utvecklande och lärande förhållnings- och arbetssätt
 • Deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar


Läs mer

Fördelning Bokstart projektbidrag 2020

Fördelning Bokstart språknätverk 2020

Bokstarts webbplats

Storsatsning på ökat läsande stärkta bibliotek i hela landet

Stefan Zachrisson

 • Kommunikatör

Anna Hällgren

 • Handläggare

Nina Suatan

 • Handläggare