Till navigation Till innehåll
Ordet och handen - ökad läsförståelse genom taktilitet. Foto: Truls NordOrdet och handen - ökad läsförståelse genom taktilitet. Foto: Truls NordOrdet och handen - ökad läsförståelse genom taktilitet. Foto: Truls Nord

Ordet och handen - ökad läsförståelse genom taktilitet. Foto: Truls Nord

Tillgänglig läsning – för alla

Hur kan taktila bilder öka läsupplevelsen? Det undersöks i ett av de projekt som nu beviljas bidrag inom läs- och litteraturfrämjande insatser. Vi ser överlag en ökning av ansökningar gällande tillgänglig läsning och projekt som fokuserar på en målgrupp med fysisk och kognitiv funktionsnedsättning.

I Kulturrådets reviderade handlingsprogram till läsfrämjande 2019 framgår att vi prioriterar läsfrämjande insatser som vänder sig till barn och unga, samt insatser till de i bibliotekslagen utpekade målgrupperna: personer med annat modersmål än svenska, personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna, och personer som har en funktionsnedsättning.    

– Personer med funktionsnedsättning är särskilt prioriterade i bibliotekslagen, och också inom stödet till läs och litteraturfrämjande insatser. Så denna ökning av ansökningar är glädjande, säger Anna Ringberg, handläggare på Kulturrådet.

Ett exempel på ett projekt inom detta område som har beviljats bidrag är Ökad läsupplevelse av litteratur genom taktilitet – Ordet och handen. Projektet ägs av Begripsam och drivs i samarbete med Högdalsenheten vid Stockholms stadsbiblotek. Projektgruppen består av läsfrämjaren Jessica Pellegrini, konstnären Truls Nord och Carina Söe-Knudsen, illustratör och formgivare.    

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in 130 ansökningar. Totalt ansökt belopp uppgår till 32 395 528 kronor. Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är 8 479 000 kronor. Ansökningarna kommer bland annat från folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, ideella föreningar, boklådor, förbund och intresseorganisationer. Av de ansökningar som har behandlats i beslutet är 18 län representerade, varav 16 län har beviljats bidrag.

Beviljade ansökningar för läsfrämjande insatser rör, utöver ansökningar med fokus på fysisk och kognitiv funktionsnedsättning, till exempel små barns språkutveckling, läsning på förskola och fritids samt olika typer av socialt läsande, till exempel shared reading och biblioterapi. Bland de litterära evenemangen ser vi både större och mindre litterära evenemang och festivaler runt om i landet.

Exempel på beviljade bidrag i fördelningen, utöver Begripsams Ordet och handen:

  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som får stöd för Letterbox Club, mångspråk och tillgänglighet.

  • Pajala kommun, som får stöd för Öppen scen - låt fler röster bli hörda (Obs arbetsnamn).

  • Region Jönköpings län, som får stöd för Glänta, barnbibliotek på sjukhus.

  • Författarcentrum Väst, som för stöd för Jag skriver i dina ord, en rikstäckande skrivartävling för gymnasister.

Läs mer

Fördelning läs- och litteraturfrämjande insatser

Om bidraget

Kontakt

Anna Ringberg

  • Handläggare

Zoi Santikos

  • Handläggare

Stefan Zachrisson

  • Kommunikatör