Till navigation Till innehåll
Fortsatt satsning på bibliotek och läsning 2021. Foto: Susanne Kronholm.Fortsatt satsning på bibliotek och läsning 2021. Foto: Susanne Kronholm.Fortsatt satsning på bibliotek och läsning 2021. Foto: Susanne Kronholm.

Fortsatt satsning på bibliotek och läsning 2021. Foto: Susanne Kronholm.

Nya krisstöd i regleringsbrevet

Nya krisstöd och fortsatt satsning på bibliotek och läsning är några av de uppdrag som Kulturrådet får av regeringen i regleringsbrevet för 2021.

Kulturrådet ska fördela två nya krisstöd i början av året. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang och 400 miljoner kronor till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Regleringsbrevet ger också Kulturrådet i uppdrag att redovisa de konsekvenser som coronaviruset fått för myndighetens resultat, verksamhet och ekonomi. Vi ska följa upp de krisstöd som myndigheten fördelat och krisstöden som har fördelats till regionerna inom kultursamverkansmodellen.

Läsning och bibliotek

Vi har i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Kulturrådet ska nu även förbereda inrättandet av ett läsråd inom myndigheten. Läsrådet ska bidra till samverkan mellan aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle, näringsliv och folkbildning. Kulturrådet ska även genomföra ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier de närmaste två åren.

Kulturrådet ska i dialog med Kungliga biblioteket genomföra en tvåårig satsning på stärkt biblioteksverksamhet. Bokstart, som är en satsning på små barns språkutveckling, ska utvidgas till fler regioner och fortsatt vara kopplad till förskolan.

Barnens rättigheter

Satsningar görs på barns och ungas rätt till kultur. Bidraget till kulturskolan fördubblas nästa år till 200 miljoner kronor. Samtidigt utökas budgeten för bidraget Skapande skola med 25 miljoner kronor till 200 miljoner kronor. Kulturrådet ingår även i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Vi ska analysera och utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom vårt verksamhetsområde.

Läs mer

Kulturrådets regleringsbrev för 2021

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig