Till navigation Till innehåll
Färgfabriken i Stockholm.Färgfabriken i Stockholm.Färgfabriken i Stockholm.

Färgfabriken i Stockholm.

Bidragen till bildkonst, form och konsthantverk höjs med sex miljoner

Kulturrådet fick en ny förordning 2020 som styr hur bidragsgivningen inom bildkonst, form och konsthantverk fördelas vid nästa ansökningsomgång, som öppnar den 26 januari. I Kulturrådets regleringsbrev för 2021 har bidragsmedlen för samma område höjts med sex miljoner. MU-avtalets tariffer som reglerar konstnärers utställningsersättning har höjts och gäller från och med den 1 januari.

Ny förordning

Den 30 juni 2020 fick Kulturrådet en ny förordning som styr bidragsgivningen inom bildkonst, form och konsthantverk. Vid nästa ansökningsomgång som öppnar den 26 januari, fördelas bidragen utifrån nya riktlinjer baserat på förordningen. Riktlinjerna ersätter tidigare utgångspunkter för bedömning av projektbidrag inom bild- och formområdet. Bidraget kan sökas för insatser och samarbeten som stärker och utvecklar det samtida bildkonst-, form- och konsthantverksområdet i Sverige, som till exempel utställning eller programverksamhet.

Höjda anslag

I Kulturrådets regleringsbrev för 2021 har bidragsmedlen för bildkonst, form och konsthantverk höjts med 6 miljoner. Den totala summan av statsbidrag som ska fördelas inom området uppgår till sammanlagt 46 miljoner. Fördelningen av stöd ska gå till aktörer och kulturella ändamål. Anslaget ska även användas för bidrag till bland annat förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker, bidrag till Akademien för de fria konsterna och till Carl Eldhs ateljémuseum samt till projekt inom bildkonst, form och konsthantverk med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

MU-avtalet

I ansökningar om bidrag från Kulturrådet ska utställnings- och medverkansersättning inkluderas i budgeten. Vid redovisning av beviljat bidrag följs särskilt upp att bidragsmottagaren betalat ut ersättning till utställande konstnärer enligt MU-avtalet. Kulturrådet har fått i uppdrag att göra en uppföljning av hur MU-avtalet har följts och använts vid medverkans- och utställningsersättning bland statliga och andra aktörer. Uppföljningen ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 1 oktober 2021. MU-avtalet har ingåtts mellan Kulturrådet, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund. Kulturrådet ansvarar och bevakar att tarifferna fastställs och höjs efter konsumentprisindex vart tredje år. Senaste höjningen skedde 2018. De nya tarifferna gäller från och med 1 januari 2021.

Läs mer

Förordning 30 juni 2020

Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk

Kulturrådets regleringsbrev 2021

MU-avtalet