Till navigation Till innehåll
Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Foto: Susanne Kronholm. Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Foto: Susanne Kronholm. Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Foto: Susanne Kronholm.

Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Foto: Susanne Kronholm.

Kajsa Ravin: Bra att Återstartsutredningen lyssnar på kulturlivet

Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin är positiv till Återstartsutredningen som den 30 september lämnade över sitt slutbetänkande till regeringen.

– Det är tillfredställande att utredningen har lyssnat noga på kulturens olika aktörer. Utredarna har kunnat ta del av de erfarenheter om kulturlivets svårigheter som även vi på Kulturrådet gjort under vårt arbete med krisstöd under pandemin. Flera av utredningens förslag är i linje med det budgetunderlag som vi lämnade in i februari.

Återstartutredningen har haft dialoger med 300 kulturskapare och organisationer i hela Sverige, berättade utredaren Linda Zachrisson när hon lämnade över slutbetänkandet ”Från kris till kraft – Återstart för kulturen” till kulturminister Amanda Lind.

– Restriktionerna har lett till en djup kris för konstnärer och verksamheter som är beroende av en besökande publik. För dessa grupper innebar restriktionerna i praktiken ett näringsförbud, sa utredaren Linda Zachrisson.

Utredningen föreslår insatser både för kulturens återstart de kommande två åren och för ett starkt och långsiktigt hållbart kulturliv på längre sikt.

– Pandemin är inte över och Kulturrådet följer noga de långsiktiga konsekvenserna för kulturlivet, säger Kajsa Ravin. Vi fortsätter föra nära dialog med andra myndigheter, branschorganisationer, regioner och andra aktörer för att synliggöra de fortsatta behoven i kultursektorn.

För Kulturrådets del innebär detta bland annat att regeringen 2022 och 2023 årligen bör avsätta 225 miljoner kronor för återstart och utvecklingsstöd till aktörer inom det fria kulturlivet, 100 miljoner till kultursamverkansmodellen, 30 miljoner till scenkonstallianserna och 10 miljoner till Kulturrådets stöd till musikarrangörer.

Vidare föreslås en permanent förstärkning från 2024 av Kulturrådets bidrag med 50 miljoner årligen till fria aktörer inom scenkonst och musik, 21 miljoner till bild- och formområdet och 100 miljoner till kultursamverkansmodellen. Kulturrådets bidrag till civilsamhällets aktörer förstärks med 3,5 miljoner årligen.

Utredningen föreslår också ett permanent utvecklingsbidrag för kulturskolorna med 200 miljoner årligen. Ytterligare insatser som kulturskolelag och regional samordning för kulturskolor ska utredas.

Utredningen anser att kultursektorn även behöver en mer långsiktig planeringshorisont. Därför föreslås att Kulturrådet bemyndigas att fatta beslut om fleråriga verksamhetsbidrag.

Kulturrådets stöd till internationellt utbyte förstärks med 16 miljoner kronor per år från 2022 och Kulturrådet får i uppdrag att utveckla formerna för medfinansiering av projekt inom EU:s program Kreativa Europa. Kulturrådet föreslås även att i samråd med Tillväxtverket fördela exportstöd till företag som fungerar som mäklare mellan den internationella marknaden och svenska aktörer inom olika konstområden. 

Läs mer

Betänkande av Utredningen återstart för kulturen

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig