Till navigation Till innehåll
Man läser tidning på bibliotek medan en kvinna tittar i en bokhylla.Man läser tidning på bibliotek medan en kvinna tittar i en bokhylla.Man läser tidning på bibliotek medan en kvinna tittar i en bokhylla.

Satsningen Stärkta bibliotek inleddes år 2018. Foto: Susanne Kronholm

Kulturrådet presenterar uppföljning av satsningen Stärkta bibliotek

Efter tre år med satsningen Stärkta bibliotek presenterar vi en extern uppföljning gjord av Högskolan i Borås. Hur gick det egentligen, uppfyller satsningen sitt syfte att öka utbud och tillgänglighet?

”Av intervjustudien framgår att satsningen Stärkta bibliotek har bidragit till att öka utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i de kommuner som är representerade i studien. Resultatet visar vidare att biblioteken eftersträvar, och i flera fall lyckats realisera, ökad tillgänglighet till tjänster och utbud”. Det skriver Karen Nowé Hedvall, Ola Pilerot och Malin Ögland från Högskolan i Borås i rapportens sammanfattning.
 
Utöver ökat utbud och tillgänglighet har Stärkta bibliotek även bidragit till ett ökat engagemang: 

– En intressant iakttagelse i rapporten är den lärprocess med stärkt självkänsla och professionell flexibilitet som insatserna har inneburit, att engagemanget ökade just för att projekten kunde formuleras utifrån lokala behov av biblioteksmedarbetarna själva, säger Lotta Brilioth Biörnstad, chef för enheten Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

Satsningen 2018–2020 

Satsningen Stärkta bibliotek inleddes år 2018 då Kulturrådet fick ett regeringsuppdrag att genomföra en treårig satsning på folkbiblioteksverksamhet. I uppdraget ingick att utforma ett bidrag som är möjligt att söka för alla kommuner i Sverige och satsningen har byggt på att biblioteken själva fått beskriva och utforma projekt utifrån lokala behov och förutsättningar. 

Uppföljning gjord av Högskolan i Borås

Högskolan i Borås fick ett uppdrag av Kulturrådet att följa upp de tre första åren av Stärkta bibliotek. Uppföljningen bygger på två delstudier: dels en kvantitativt orienterad undersökning av ett omfattande material som består av ansökningar och rapporter från de bibliotek runtom i landet som ansökt om medel, dels intervjuer med medarbetare vid ett urval av de bibliotek som fått medel och genomfört projekt inom ramen för Stärkta bibliotek.

I uppdraget ingick att analysera effekterna av satsningen. Högskolan i Borås ombads att belysa tre områden av särskilt intresse: framgångsfaktorer för folkbiblioteksutveckling, samverkan på lokal, regional och nationell nivå, samt uppfyllelse av målen i bibliotekslagen.  

Stärkta biblioteks fortsättning

Stärkta bibliotek har fått en fortsättning på ytterligare tre år, 2021–2023. Kulturrådet tar med sig lärdomar från uppföljningen. Vår förhoppning är att uppföljningen kommer att vara ett stöd för kommuner och regioner, att den kommer leda till ytterligare möjligheter för folkbibliotekens utveckling och förankring i lokalsamhället och till ökad tillgänglighet och delaktighet.

Läs, ladda ner eller beställ rapporten

Uppföljning av satsningen Stärkta bibliotek 2018–2020  

Relaterat:
Redovisning av satsningen Stärkta bibliotek 2018–2020

Kontakt

Stefan Zachrisson

  • Kommunikatör