Till navigation Till innehåll

Bakgrund och FAQ om vinstkontroller

Har du frågor om vinstkontrollerna av inställda evenemang 2020? Här hittar du en FAQ och bakgrund.

Vad?

Kulturrådet har gjort efterkontroller på de tre krisstödsomgångarna för uppskjutna och inställda evenemang för 2020. Frågan om vinst och eventuella återkrav har aktualiserats. GD Kajsa Ravin har tagit initiativ till separat vinstkontroll med åtföljande handlingsplan.


Hur ska återkrav ske?

Förordning (2020:246 om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (nedan kallad förordningen).

Europeiska kommissionens beslut den 22 april 2020 i ärende SA.57051 (2020N) (nedan kallad Europeiska kommissionens beslut.

Enligt 4 § förordningen får stöd endast lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut.

I Europeiska kommissionens beslut är fastslaget att stöd ska kompensera för skada och att stöd inte får omfatta kompensation för utebliven vinst. Punkterna 2.1 (9) respektive 2.5 (17).

Förbudet mot att stöd får omfatta utebliven vinst är intaget i förordningens 7 § 3 st som lyder: stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Enligt 13-14 §§ förordningen är den som har tagit emot stöd återbetalningsskyldig om mottagaren lämnat oriktiga uppgifter och därmed orsakat att stödet bestämts oriktigt eller med för högt belopp eller om stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha förstått det.

Eftersom stöd inte får omfatta utebliven vinst har stödet bestämts felaktigt eller med för högt belopp om det har bidragit till vinst hos mottagaren. Mottagaren borde skäligen ha förstått att stödet bestämts felaktigt eller med för högt stöd när det uppstod en vinst. Kulturrådet får enligt 14 § besluta att mottagaren ska betala tillbaka del av eller hela det beviljade bidraget.

Enligt 14 § 3 st kan Kulturrådet helt eller delvis avstå från krav på återbetalning om det finns särskilda skäl.


Hur många gäller det?

Cirka 3500 har beviljats bidrag för inställda evenemang. Cirka 500 ansökningar kommer att vinstkontrolleras.


Vilka urvalskriterier gäller?

Alla aktörer som fått ett bidrag över 500 000 kronor ska kontrolleras. Slumpmässiga stickprovskontroller ska också göras.


Hur många organisationer ska vinstkontrolleras?

355 organisationer ska vinstkontrolleras.


Vad menar ni med vinst?

Rörelseresultat efter avskrivningar men före räntor, bokslutsdispositioner och skatt.


Hur informerade ni om vinstfrågan?

Kulturrådets villkor för mottagande av bidraget har framgått av villkorsbilagan till bidragsbeslutet. (Se villkorsbilaga Om uppföljning och kontroll).


Har ni tagit in extern expertkunskap?

PWC är extern konsult i vinstkontrollen.


Är inte PWC jäviga?

Vinstkontrollen är en mera sifferbaserad kontroll som inte innehåller bedömningar. Kulturrådet ansvarar för bedömningar utifrån ekonomiska underlag från PWC.


När kommer ni att kräva tillbaka pengar?

Vi räknar med att beslut om återkrav fattas under hösten 2022.


Hur mycket kommer ni att kräva tillbaka?

Varje ärende kommer att handläggas separat och hänsyn kommer att tas till om det finns särskilda skäl att inte fatta beslut om återkrav enligt förordningen.

Högst 70 procent av vinst eller överskott som uppkommit år 2020 med anledning av Kulturrådets krisstöd ska omfattas av återkrav.

Vinst eller överskott under 30 000 kronor som uppkommit år 2020 med anledning av Kulturrådets krisstöd ska inte omfattas av återkrav.


Hur gör ni vinstkontroller?

För aktiebolag kommer uppgifter om resultat att inhämtas baserat på information från öppna källor. Det innebär att det som har rapporterats in till Bolagsverket kommer att användas som utgångspunkt. Resultatet jämförs i ett nästa steg med hur mycket stöd som utbetalats från Kulturrådet. Baserat på utfallet av detta kan ytterligare material eventuellt efterfrågas.

För övriga organisationsformer som inte rapporterar in till Bolagsverket inkommer de till Kulturrådet med årsbokslut/redovisning samt verifikat som visar hur stödet bokförts.


Vi har redan varit med i två efterkontroller – varför gör ni också en vinstkontroll?

I efterkontrollerna har inte specifikt vinstfrågan granskats. Årsredovisning och eventuell vinst var inte fastställt vid den tiden.


Vad händer om vi inte skickar in handlingarna som efterfrågas?

Då kan Kulturrådet komma att kräva tillbaka erhållet bidrag.


Vad menar ni med särskilda skäl?

Enligt 14 § 3 st kan Kulturrådet helt eller delvis avstå från krav på återbetalning om det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl kan till exempel vara: likviditetsproblem eller konkurshot, innestående uttag (lön) för mindre bolag. Det kan också vara återkrav av krisstöd från andra myndigheter som avser 2020. Särskilda skäl kan också vara om företaget måste återföra periodiseringsfond som påverkar resultatet. Andra särskilda skäl kan vara att föreningar som inte är vinstdrivande, i enlighet med stadgarna, låter överskott gå in i fortsatt verksamhet.


Vilka konsekvenser blir det för kulturbranschen med återkrav?

Vi bedömer att vinstkontrollerna är viktiga för myndighetens trovärdighet. När det gäller konkurshot kan företagen anföra detta som ett särskilt skäl för att slippa återkrav.


Vad säger EU-kommissionen?

Krisstöd ska kompensera för skada och inte kompensera utebliven vinst.


Vad var syftet med krisstödet?

Då syftet med Kulturrådets krisstöd är att lindra den akuta ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset, stimulera till återhämtning och att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet har Kulturrådet berett frågan om hur eventuell uppkommen vinst i bidragsmottagarnas verksamhet helt eller delvis ska bli föremål för återkrav, detta för att säkerställa att inte bidragens syfte motverkas samt att säkerställa att bidragsmottagarna behandlas lika. Att förhindra konkurs, inte medverka till vinst.


När tidigast kan vi göra en vinstutdelning?

Vinstutdelning får ej göras gällande kalenderår 2020 då detta är det år som krisstödet avser.

För organisationer med brutet räkenskapsår är frågan om vinstutdelning mera komplex och bör tas med organisationens revisor.

Har du fler frågor?

Skicka ett mejl till vinstkontroll@kulturradet.se