Till navigation Till innehåll
Rapporten Direkta bidragRapporten Direkta bidragRapporten Direkta bidrag

Rapporten Direkta bidrag följer upp 17 stöd som fördelats till den fria kulturen.

Kulturrådets bidrag centrala för många fria aktörer

Bidrag från Kulturrådet står för en stor del av intäkterna för aktörer inom det fria kulturlivet. Det visar rapporten Direkta bidrag som följer upp 17 bidrag som fördelats direkt till kulturaktörer inom olika konstområden 2019–2021. Kulturrådet har därmed en central roll för den fria kulturen.

Sammanlagt redovisar aktörerna att de tagit emot cirka 300 miljoner kronor per år i ordinarie bidrag från Kulturrådet. Utöver det har många även tagit emot krisstöd till följd av pandemin. Kulturrådets olika bidrag har stått för ungefär hälften av aktörernas totala intäkter från bidrag under treårsperioden. Kulturrådet är därmed den största enskilda bidragsgivaren för aktörerna som följs upp i rapporten.

Minskade intäkter under pandemin

Under pandemin minskade intäkterna från bland annat gager, biljetter, sponsring och försäljning, särskilt inom musik och scenkonst. Ökade bidrag från bland annat krisstöd kunde delvis kompensera för att intäkterna från egen verksamhet minskade. Kulturrådet kommer att fortsätta följa hur förutsättningarna för aktörerna utvecklas när verksamheterna nu kommer i gång igen.

Mest bidrag till storstäderna

Rapporten visar att Kulturrådets bidrag är koncentrerade till storstadsområdena vilket märks mest inom scenkonst och minst inom musik. Cirka tre fjärdedelar har gått till regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne men landets alla regioner har tagit emot stöd. Fördelningen speglar bland annat att kulturutbudet är större i mer tätbefolkade områden.

Även bidrag per aktör var störst i storstadsområdena där verksamheterna ofta är större än i mindre tättbefolkade områden. Rapporten visar också att bidragen stod för en lika stor andel av aktörernas intäkter oavsett om de fanns i tätbefolkade eller glesbefolkade kommuner enligt redovisningarna 2021.

Rapporten konstaterar att det behövs en fördjupad bild av vilka hinder som finns inom de olika konstområdena för att aktörer ska kunna etablera sig och växa i glesbefolkade områden.

Ojämn könsfördelning inom olika konstområden

Könsfördelningen i bidragsgivningen speglar sektorn i stora drag. Bland annat var män i klar majoritet bland de medverkande inom vissa musikbidrag, medan kvinnor var i klar majoritet inom bidrag som gått till scenkonst samt bildkonst, form och konsthantverk. Inom flera bidrag fanns en kvinnlig majoritet både bland medverkande och i konstnärlig ledning.

Rapporten lyfter fram vikten av att utreda om det finns hinder för allas möjlighet att delta i kulturlivet som bidrar till att det ser så olika ut inom konstområdena.

Mindre utbud för barn och unga

Eftersom antalet konserter och föreställningar var färre under pandemin minskade tillgången till kultur för barn och unga. Däremot minskade inte andelen skolkonserter- och föreställningar under treårsperioden.

Läs mer

Rapporten Uppföljning av direkta bidrag 2019–2021

Uppföljning och statistik

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Mikael Ärnhage

  • Utredare