Till navigation Till innehåll

Vanliga frågor och svar om MU-avtalet

Vem omfattas av MU-avtalet?

Fråga: Måste en upphovsperson vara ansluten till en konstnärs-/ branschorganisation för att omfattas av MU-avtalet?

Svar: Nej. Alla upphovspersoner som äger sina verk som ställs ut av en statlig arrangör omfattas av avtalet. (se 2 § i avtalet). Undantag finns i 5 § i avtalet.

Fråga: Om vi ställer ut konstverk av amatörer, ska vi tillämpa MU-avtalet?

Svar: Ja. Alla upphovspersoner som äger sina verk som ställs ut av en statlig arrangör omfattas av avtalet. (se 2 § i avtalet). Undantag finns i 5 § i avtalet.

Fråga: Omfattas internationella konstnärer av avtalet?

Svar: Ja. Alla upphovspersoner som äger sina verk som ställs ut av en statlig arrangör omfattas av avtalet. (se 2 § i avtalet). Undantag finns i 5 § i avtalet.

Fråga: Vi ska visa en utställning med sista årets elever på en konstnärlig högskola. Ska vi tillämpa MU-avtalet?

Svar: MU-avtalet ska inte tillämpas om utställningen sker i samband med utbildningen. Utställning av verk som utförts av elev i utbildning, om utställningen anordnas i samband med elevens utbildning omfattas inte av MU-avtalet (se 5 § i avtalet).

I vilka sammanhang ska MU-avtalet tillämpas?

Fråga: Ska MU-avtalet tillämpas vid utställningar i utlandet?

Svar: Utställningar utomlands i regi av svenska staten, till exempel på svenska ambassader, omfattas av MU-avtalet.

Fråga: Vi är en statlig utställningsarrangör. Vad gäller om en tredje (icke- statlig) part hyr en av våra lokaler och ställer ut en konstnär där?

Svar: MU-avtalet ska tillämpas om en tredje part hyr era lokaler för en utställning. Det är ni, som statlig utställningsarrangör, som ansvarar för att avtal tecknas med upphovspersonen och att utställningsersättning betalas ut. (Se Definitioner av Arrangör i avtalet samt punkt 2 i den del av avtalet som avser Tariff för utställningsersättning).

Fråga: Vi som utställningsarrangör producerar och bekostar en utställning av en upphovsperson och verken tillhör oss. Ska vi betala ersättning enligt MU-avtalet när vi visar utställningen?

Svar: Nej. MU-avtalet gäller bara verk i upphovspersonens ägo. Det betyder att om ni har bekostat produktionen av ett verk och förvärvat det innan utställningen öppnar, gäller inte MU-avtalet.

Fråga: Vi har producerat och bekostat en vandringsutställning där upphovspersonen äger verken. De andra museerna betalar en ersättning till oss för att få visa utställningen. Ska de betala utställningsersättning till upphovspersonen?

Svar: Om det är en vandringsutställning ska upphovspersonen få utställningsersättning för varje plats där den visas. Utställningsersättning ska beräknas som att utställningsen börjar på nytt när den öppnar hos en ny utställningsarrangör. Det är den arrangör som har producerat utställningen som ansvarar för att det finns ett avtal med upphovspersonen för hur ersättningar ska betalas ut (se punkt 3 i den del av avtalet som avser Tariff för utställningsersättning).

Fråga: Vad gäller om vi som utställningsarrangör lånar verk från en museisamling, ska konstnären få ersättning enligt MU-avtalet?

Svar: MU-avtalet gäller för utställningar av verk som den medverkande konstnären själv äger och utställningsersättning enligt MU-avtalet är i det här fallet inte aktuell (se 2 § i avtalet).

Fråga: Vi ska göra en utställning som består huvudsakligen av museimaterial, arkivbilder och originalföremål. I det sammanhanget vill vi planera in två konstverk. Hur ska den här typen av blandutställning kategoriseras (separatutställning, grupputställning et cetera) och vilken tariff ska vi följa?

Svar: Enligt MU-avtalet ska utställningsersättning betalas till upphovsman för visning av verk som är i upphovsmannens ägo, oavsett antalet deltagare i en utställning. Hur stor ersättning som ska betalas framgår av bilaga "Tariff för utställningsersättning". MU-avtalet saknar definitioner av begreppen "deltagare", "separatutställning" och "grupputställning". Om arrangör och upphovsperson inte kan komma överens i det enskilda fallet har de möjlighet att hänskjuta frågan till referensgruppen för MU-avtalet.

Medverkans- och utställningsersättning 

Fråga: Hur ska vi räkna ut vad vi ska betala i medverkansersättning?

Svar: Enligt MU-avtalet ska avtal tecknas om vilka ersättningar som ingår för en upphovspersons medverkan i utställningssammanhang. Det finns inte några fastställda tariffer för medverkansersättning. Upphovsperson och arrangör måste här komma överens om vad som är en skälig ersättning. En möjlighet är att tillämpa de avtalstecknande konstnärs-/branschorganisationernas riktlinjer för timarvoden för konstnärer, formgivare, fotografer och tecknare (se 3 § i avtalet). Använd gärna den avtalsmall som tagits fram av avtalstecknande organisationer.

Ladda ner avtalsmallen

Fråga: Verk som jag har gjort och som arrangören har bekostat produktionen av, men som jag äger, har visats i en utställning. Före utställningen kom arrangören och jag överens om att jag skulle få ersättning enligt MU-avtalet. När utställningsersättningen betalades ut såg jag att arrangören hade dragit av pengarna som jag fått tidigare till produktion. Är detta korrekt?

Svar: Nej. Ersättning för produktion och arbete inför utställningar (medverkansersättning) är inte samma sak som utställningsersättning. Om en arrangör tillämpar MU-avtalet kan utställningsersättning inte omvandlas till att, till exempel, täcka betalning för upphovspersonens arbete eller andra omkostnader. Arrangören får därmed inte dra av sitt bidrag till produktion från utställningsersättningen (se § 1 i avtalet).

Fråga: Kan vi söka utställningsersättning för de konstnärer som ställer ut?

Svar: Kulturrådet fördelar utställningsersättning som en del av de projekt- och verksamhetsbidrag som myndigheten beviljar. Generellt bör medverkans- och utställningsersättning till konstnärer vara en självklar del av en utställningsbudget.

Räkneexempel 

Fråga: Vi ska arrangera en utställning som går under kategori 4 med 4-8 deltagare. MU-avtalet bestämmer i det här fallet en utställningsersättning på 2400 kr/vecka fram till v 12. Ska det beloppet fördelas på alla deltagande konstnärer eller avser det ersättning per konstnär och vecka?

Svar: De deltagande konstnärerna ska dela på den totalsumma som blir när ni multiplicerar 2 400 kr med antalet veckor som utställningen pågår.

Ni kan som arrangör avtala med konstnärerna att någon eller några konstnärer får högre eller lägre ersättning. Den totala ersättningen per konstnär får dock inte understiga lägsta nivån på 2300 kr/konstnär för hela utställningsperioden.

Tarifferna utgör lägstanivåer och det finns förstås möjlighet att träffa avtal om högre ersättningar än vad avtalet stadgar.

Fråga: Vad gäller om en utställning endast är öppen för allmänheten under till exempel helgerna? Det vill säga bara två dagar i veckan? Omfattas den ändå av MU-avtalets ordinarie tariffer?

Svar: Ja. Beräkningen av utställningstid tar fasta på varje påbörjad kalendervecka (se punkt 2 i den del av avtalet som avser Tariff för utställningsersättning).

Fråga: Vilken momssats ska jag som utställningsarrangör lägga på utställningsersättningen som jag ska betala till en konstnär enligt MU-avtalet?

Svar:
Utställningsersättningen är en helt separat upphovsrättslig ersättning som inte kan kvittas mot andra sorters ersättningar, t.ex. lön. Det är ett av MU-avtalets starkaste villkor. Nedan följer en liten vägledning när det gäller vilka momssatser som gäller vid utbetalningen av utställningsersättning:

• Den utställningsarrangör som ska betala ut utställningsersättning enligt MU-avtalet till en konstnär som har eget företag som är momspliktigt ska betala ut ersättning enligt avtalets tariffer och därefter lägga på 6 % moms (25 % om det gäller utställning av fotografier).
• Den utställningsarrangör som ska betala ut utställningsersättning enligt MU-avtalet till en konstnär som har eget företag som inte är momspliktigt ska betala ut ersättning enligt avtalets tariffer men inte lägga på moms.
• Den utställningsarrangör som ska betala ut utställningsersättning enligt MU-avtalet till en konstnär som inte har eget företag betalar ut ersättning enligt avtalets tariffer och skriver en verifikation på utbetalningen där följande ska framgå:
- Namn, personnummer, adress och kontonummer till mottagaren (konstnären)
- Vem som gör utbetalningen (även org. nummer)
- Vad summan är ersättning för, förslagsvis:
"Ersättning för utställning av verk enligt tariff X, xxxx kr"
- I verifikationen ska även finnas en skrivning om att summan är skattepliktig för konstnären och behöver redovisas i konstnärens kommande deklaration från Skatteverket.
- I och med att ersättningen är skattepliktig för konstnären måste utställningsarrangören lämna kontrolluppgift på utbetalad utställningsersättning till Skatteverket, s.k. ersättning som ligger till grund för egenavgifter, (ruta 25). Om allt gått rätt till skall den utbetalade ersättningen sedan stå förtryckt i konstnärens deklaration.

Observera att för medverkansersättning gäller annan momssats.

Ladda ner Skatteverkets information om moms inom kulturområdet

Läs mer 

MU-avtalet

Kontakt

Anna Eineborg

  • Handläggare