Till navigation Till innehåll

Göra allt möjligt

I denna rapport presenteras en undersökning av hur regioner och verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande i kulturlivet.

Att skapa ökad tillgång till kultur i hela landet och nå nya grupper har länge varit centralt i kulturpolitiken. Samtidigt har kulturvanor och deltagande i kulturlivet sett liknande ut över tid.

Den här rapporten presenterar en undersökning av hur regioner och verksamheter som får stöd genom kultursamverkansmodellen arbetar med frågor som rör breddat deltagande i kulturlivet. Med breddat deltagande avses här att konst och kultur ska komma breda grupper av invånare till del.

Rapporten bygger på en enkät till regioner och konst- och kulturverksamheter våren 2019, och undersökningen genomfördes inom ramen för Kulturrådets uppföljning av kultursamverkansmodellen. Samtliga 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen och drygt 200 konst- och kulturverksamheter besvarade enkäten.

Undersökningen visar att konst- och kulturverksamheter runt om i landet arbetar på många olika sätt för att verksamheterna ska komma breda grupper till del. Rapporten tydliggör utvecklingsområden av kulturområdes- och verksamhetsspecifik karaktär, såväl som generella utvecklingsområden och utmaningar.

Rapporten inleds med en kortare sammanställning av regionernas svar på enkäten. Sedan följer nio avsnitt – ett för respektive kulturområde – i följande ordning: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, professionell bild- och formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.

Läs och ladda ner rapporten

Göra allt möjligt

PDF-version