Till navigation Till innehåll

Kultursamverkansmodellen

Uppföljning av ekonomi, personal och aktiviteter 2021.

Rapporten visar att de sammantagna offentliga (statliga, regionala och kommunala) bidragen till verksamheterna i kultursamverkansmodellen har ökat med 16 procent mellan 2013 och 2021, räknat i 2021 års priser.

Sedan modellen infördes har regioner och kommuner ökat sina bidrag mer än staten. 2021 däremot har staten ökat sina bidrag mest, medan den regionala och kommunala ökningen mattats av. Mellan 2020 och 2021 ökade de statliga medlen med 6,6 procent i fasta priser. Regioner ökade bidragen med 2,0 procent medan kommuner minskade bidragen med 0,3 procent. 2022 har staten förstärkt bidragen ytterligare.

Andelen offentliga medel i modellen uppgick till i genomsnitt 87 procent 2021 – fortsatt fem procentenheter högre än innan pandemin. De samlade intäkterna översteg de samlade kostnaderna med 194 miljoner kronor, 3 procent, 2021. Både intäkter och kostnader ökade jämfört med första pandemiåret 2020.

Viss återhämtning men fortfarande långt kvar till 2019 års nivå

Antalet årsarbetskrafter ökade med 2 procent 2021. Det innebar en viss återhämtning från 2020 när årsarbetskrafterna minskade med 5 procent jämfört med föregående år. Antalet årsarbetskrafter totalt 2021 uppgick till 5 707.

Även antalet föreställningar och konserter har återhämtat sig något från 2020. Antalet föreställningar och konserter har ökat med nära en femtedel och publikantalet med över en tredjedel. Men jämfört med 2019 är såväl antalet föreställningar och konserter såväl som publikantalet drygt en tredjedel mindre. Bland museibesöken har det också skett en viss återhämtning. Verksamhetsbesöken har ökat med 10 procent, men är fortsatt över 40 procent färre jämfört med 2019.

Läs och ladda ner rapporten

Kultursamverkansmodellen

PDF-version