Till navigation Till innehåll

Definitioner av begrepp

I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.

Definitionerna omfattar:

Juridisk person: Företags- och organisationsformer så som aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar, som har ett organisationsnummer. 

Enskild näringsidkare: En annan benämning på enskild näringsverksamhet är enskild firma. Som organisationsnummer används företagarens personnummer.

Kulturområdet: Betyder i det här sammanhanget kulturverksamhet inom

  • teater, dans, musik och annan scenkonst,
  • litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,
  • bildkonst, form och konsthantverk
  • museer och utställningar
  • andra kulturella områden.

Professionella fria kulturaktörer: En juridisk person eller en enskild näringsidkare som har en professionell verksamhet inom kulturområdet och som inte har en offentlig huvudman.

Professionell kulturell verksamhet: Aktiviteter och arbete som bedrivs inom ramen för ett samarbete eller en organisation där två eller flera personer ingår som har konstnärligt arbete som huvudsyssla, erhåller lön eller arvoderas.

Till exempel musikgrupp, scenkonstensemble, arrangör, konstnärlig produktionsplats, utställare, galleri, bokhandlare, förlag, producent, fonogramproducent, museum eller liknande.

Enskilda konstnärer kan söka Kulturrådets krisstöd i egenskap av kulturaktör om ansökan gäller ett samarbete som avser ett gemensamt projekt eller verksamhet där två eller flera enskilda konstnärer ingår och om ansökan i övrigt uppfyller kriterierna för bidrag. Enskild konstnär kan dock inte söka krisstöd enbart för sin egen konstnärliga verksamhet.

Annan finansiering innebär att statsbidrag får endast lämnas till verksamhet som även har annan finansiering. Annan finansiering kan till exempel vara egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn.

Offentlig huvudman: Avses att staten, regioner och kommuner har ett bestämmande inflytande över organisationen.

Internationell verksamhet: Verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. 

Aktör som är väsentlig för kulturområdet: En juridisk person eller en enskild näringsidkare som har en professionell verksamhet som levererar varor och tjänster som är avgörande för den kulturella infrastrukturen, men som inte ansvarar för det konstnärliga innehållet.

Till exempel bokare, tekniker, leverantör av teknik eller liknande inom kulturområdet. 

Aktörer som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet: En juridisk person eller enskild näringsidkare som inte ansvarar för konstnärligt innehåll men vars verksamhet är betydelsefull för kulturområdets infrastruktur.

Till exempel agent, medlemsorganisation, kulturmässa, nätverk eller liknande inom kulturområdet. Det kan också vara centrala organisationer som i samordnad ansökan söker stöd för strategiska och främjande insatser för sina medlemmars räkning.

Amatörkulturell verksamhet som bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse: En juridisk person eller enskild näringsidkare som i sin verksamhet för amatörer anlitar professionella fria kulturaktörer och vars verksamhet utifrån en sammanvägd bedömning är av nationell kulturpolitisk betydelse.

Till exempel centrala amatörorganisationer, lokalhållande organisationer eller liknande.

Nationella minoriteters kulturverksamhet som bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse: En juridisk person eller enskild näringsidkare som i sin verksamhet verkar för att någon av Sveriges fem nationella minoriteter, judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar eller tornedalingar, ska behålla och utveckla sin kultur och vars verksamhet utifrån en sammanvägd bedömning är av nationell kulturpolitisk betydelse.

Smittsäkra kulturevenemang: Evenemang som följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, lokala bestämmelser och annan tillämplig svensk författning för att förhindra smitta av covid-19.

Kulturevenemang: Evenemang med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Exempelvis konsert, scenkonstföreställning, tillfällig utställning, festival, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang.

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum, där också belysande exempel beskrivs. Läs igenom dessa innan du går till själva ansökan. Viktig info: missa inte att bifoga alla bilagor till din ansökan, annars kan vi inte behandla den.

Frågor och svar-forum om krisstöden 

Support

E-post: krisstod@kulturradet.se
Telefon: 08 519 265 00

Support bidragsärenden


+ + +