Till navigation Till innehåll

Definitioner av begrepp

I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.

Definitionerna omfattar:

Aktör av central betydelse: aktör som har stor konstnärlig eller kulturpolitisk betydelse inom respektive konstområde, samt bidrar till att säkra produktion, arbetstillfällen samt bevara kompetens inom sektorn.

Aktör verksam i Sverige: aktören är registrera i Sverige och har sin verksamhet baserad i kulturlivet i Sverige.

Juridisk person: Företags- och organisationsformer så som aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar, som har ett organisationsnummer. 

Enskild näringsidkare: En annan benämning på enskild näringsverksamhet är enskild firma. Som organisationsnummer används företagarens personnummer.

Kulturområdet: Betyder i det här sammanhanget kulturverksamhet inom

  • teater, dans, musik och annan scenkonst,
  • litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,
  • bildkonst, form och konsthantverk
  • museer och utställningar
  • andra kulturella områden.

Kulturell verksamhet av profesionell art: Aktiviteter och arbete som bedrivs inom ramen för ett samarbete eller en organisation där två eller flera personer ingår som har konstnärligt arbete som huvudsyssla, erhåller lön eller arvoderas. 

Verksamheten bedrivs av en juridisk person eller är samordnad genom en enskild näringsidkare. Till exempel musikgrupp, scenkonstensemble, arrangör, konstnärlig produktionsplats, utställare, galleri, bokhandlare, förlag, producent, fonogramproducent, museum, eller liknande.  

Det kan också vara aktörer som levererar varor och tjänster som är avgörande för den kulturella infrastrukturen, men som inte ansvarar för det konstnärliga innehållet, och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang. Till exempel bokare, tekniker, scenografer, teknikleverantör eller liknande. 

Enskilda konstnärer kan söka Kulturrådets krisstöd i egenskap av kulturaktör om ansökan gäller ett samarbete som avser ett gemensamt projekt eller verksamhet där två eller flera enskilda konstnärer ingår och om ansökan i övrigt uppfyller kriterierna för bidrag. Enskild konstnär kan dock inte söka krisstöd enbart för sin egen konstnärliga verksamhet.

Offentlig huvudman: Avses att staten, regioner och kommuner har ett bestämmande inflytande över organisationen.

Aktörer som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet: En juridisk person eller enskild näringsidkare som inte ansvarar för konstnärligt innehåll men vars verksamhet är betydelsefull för kulturområdets infrastruktur.

Till exempel agent, medlemsorganisation, kulturmässa, nätverk eller liknande inom kulturområdet. Det kan också vara centrala organisationer som i samordnad ansökan söker stöd för strategiska och främjande insatser för sina medlemmars räkning.

Amatörkulturell verksamhet som bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse: En juridisk person eller enskild näringsidkare som i sin verksamhet för amatörer anlitar professionella fria kulturaktörer och vars verksamhet utifrån en sammanvägd bedömning är av nationell kulturpolitisk betydelse.

Nationella minoriteters kulturverksamhet som bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse: En juridisk person eller enskild näringsidkare som i sin verksamhet verkar för att någon av Sveriges fem nationella minoriteter, judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar eller tornedalingar, ska behålla och utveckla sin kultur och vars verksamhet utifrån en sammanvägd bedömning är av nationell kulturpolitisk betydelse.

Kulturevenemang: Evenemang med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Exempelvis konsert, scenkonstföreställning, tillfällig utställning, festival, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang.

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågeforum, där också belysande exempel beskrivs. Läs igenom dessa innan du går till själva ansökan. Viktig info: missa inte att bifoga alla bilagor till din ansökan, annars kan vi inte behandla den.

Frågor och svar om krisstöden 

Support

E-post: krisstod@kulturradet.se
Telefon: 08 519 265 00

Support bidragsärenden

+ + +